Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Декларации ЗПРКИ  
 Декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Долуподписаната А. С. Д., в качеството си на лице, заемащо длъжност съдебен секретар – протоколист в Окръжен съд – София

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на назначаването ми на длъжността съдебен секретар – протоколист в Окръжен съд – София:
- нямам участие в търговски дружества;
- не развивам дейност като едноличен търговец;
- не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността:
- не съм имала участие в търговски дружества;
- не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец;
- не съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
 3. От м. август 2006 г. ИМАМ задължения към „РАЙФАЙЗЕНБАНК” – ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ в размер на 13000 /тринадесет хиляди/ лв. за срок от 10 години. Други задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. НЯМАМ.
4. НЯМАМ сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност).
5. НЯМАМ свързани с мен лица по смисъла на  1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността, на които би довела до възникване на конфликт на интереси:
6. НЯМАМ друга информация от частен интерес, която да считам за необходимо да посоча.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). В. Д. Х. – Ш.
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски окръжен съд – главен счетоводител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 ДЕКЛАРИРАМ, че:

 1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
„Д и В” ООД – гр. Търговище - 5 % дялово участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; притежавам фирма ЕТ „Хранова – Валентина Хранова”, която е замразена и не развива дейност. Същата е в процедура на заличаване.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
„Д и В” ООД – гр.Търговище
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): притежавам фирма ЕТ „Хранова – Валентина Хранова”, която е замразена и не развива дейност. Същата е в процедура на заличаване.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Райфайзенбанк – 15700 лв.-  потребителски кредит; СИБАНК – 2700 лв.-потр. кредит
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: нямам
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Декларатор: /п/

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Долуподписаният В. Р. М.-Г.

в качеството си налице, заемащо публична длъжност: при Софийския окръжен съд като завеждащ служба
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) .нямям
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): не
4.Имам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) . не
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: не
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) . не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)

                                            В.П. П. – Д.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) . /НЕ/
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): /НЕ/
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: /НЕ/
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): /НЕ/
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: /НЕ/
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Кредит в размер на 10000 лв. от ПИБ.
4.Имам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) . /НЕ/
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: /НЕ/
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) . /НЕ/
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) В.Й.И.
                                            в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
 съдебен секретар при Софийски окръжен съд
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) .
 /не/
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
 /не/
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 /не/
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
 /не/
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):  /не/
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
  /не/
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Към ОББ – 26 000 лв. – ипотечен кредит
Към ДСК – 10 000 лв. – потребителски кредит
4.Имам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) .
 /не/
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
 /няма/
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) .
 /не/
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната Г С В, в качеството си налице, заемащо публична длъжност - съдебен секретар-протоколист в Окръжен съд – София
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на назначаването ми на длъжността съдебен секретар-протоколист в Окръжен съд – София:
Нямам участие в търговски дружества;
Не развивам дейност като едноличен търговец;
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността:
Не съм развивала дейност като едноличен търговец;
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции – кредит към „Райфайзенбанк”-потребителски кредит в размер на 4 000 лв. за срок от три години и към ВСК на ВКС  в размер на 1800 лв. за срок от две години .
Други задължения към  кредитни или финансови институции, както и към други лица  на СТОЙНОСТ над 5000 лв. нямам.
4.Нямам  сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
5.Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
6.Нямам друга информация за частен интерес, която  да смятам за необходимо да посоча.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
1.Към датата на назначаването ми на длъжността съдебен секретар-протоколист в Окръжен съд – София:Нямам участие в търговски дружества; Не развивам дейност като едноличен търговец; Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността: Не съм развивала дейност като едноличен търговец; Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции – кредит към „Райфайзенбанк”-потребителски кредит в размер на 4 000 лв. за срок от три години и към ВСК на ВКС  в размер на 1800 лв. за срок от две години .Други задължения към  кредитни или финансови институции, както и към други лица  на СТОЙНОСТ над 5000 лв. нямам.4.Нямам  сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.5.Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:6.Нямам друга информация за частен интерес, която  да смятам за необходимо да посоча.Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:13.01.2009 г.            Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

От служител на Софийски окръжен съд
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната: Г. Б. М.,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в СОС,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: С. деловодител
Нямам участие в търговски дружества .
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността :
Не съм имала участие в търговски дружества.
Не съм развивала дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3. Имам задължения кредит към „Е.” в размер на  15 000 лв.
4.Нямам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба .
 5.Не са свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:13.01.2009г. Декларатор:   /Г.М./
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Д. Б. А.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност: СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ ПРИ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) .НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): 18 000 ЛВ. КЪМ БАНКА ДСК
4.Имам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) .НЕ
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:НЕ
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) .НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:13.02.2009 ГОДИНА Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Д. И. С.
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Главен специалист-счетоводител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
                                                       не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
                                                     не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):                                        не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
                                                      не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 26.01.2009 г.
Декларатор: /п/
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната Е.Н. Д.
                                            (трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в Софийски окръжен съд, на длъжността съдебен секретар-протоколист
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на назначаването ми на длъжността:
нямам участие в търговски дружества;
не развивам дейност като едноличен търговец;
не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм:
имала участие в търговски дружества;
развивала дейност като едноличен търговец;
била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) .
5.Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:13.01.2009г. Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)
Е. П. С.                                           
в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
съдебен деловодител в Софийски окръжен съд 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (нямам участие)
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (не съм едноличен търговец)
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:(не съм била управител или член)
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (нямам участие):
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (не съм развивала дейност като ЕТ):
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:(нямам участие)
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (нямам задължения над 5000лв.):
4.Имам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (нямам сключени договори) .
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
6.Друга информация за частен интерес (няма такава) .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

От служител на Софийски окръжен съд
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната Е. Й. Б.,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в СОС,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:Съдебен деловодител
Нямам участие в търговски дружества .
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността :
Не съм имала участие в търговски дружества.
Не съм развивала дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба .
 5.Не са свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:13.01.2009г. Декларатор:/Е.Б./
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

От служител на Софийски окръжен съд
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната З. Д. К.,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в СОС,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: З.а.с.
Нямам участие в търговски дружества .
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността :
Не съм имала участие в търговски дружества.
Не съм развивала дейност като едноличен търговец.
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.Имам задължения ипотечен кредит  към „Р.” в размер на 27 000 лв.
4.Нямам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба .
 5.Не са свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:14.01.2009 г. Декларатор:
                                                                                                             /З. К./
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната К. Ч. Н.
в качеството си налице, заемащо  длъжност: при Софийски Окръжен съд гр. София на длъжност съдебен секретар-протоколист

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на назначаването ми на длъжността съдебен секретар-протоколист при Софийски Окръжен съд гр. София.
НЯМАМ участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) .
НЕ развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
НЕ съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността НЕ съм:
имала участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.ИМАМ задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Потребителски кредит в Общинска Банка – клон гр. Козлодуй – в размер на 20 000лв./двадесет хиляди лева/ ; срок на изплащане – 10години. Други задължения над 5000лв/пет хиляди лева/. към кредитни или финансови институции нямам.
4. НЯМАМ сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) .
5. НЯМАМ свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
6. НЯМАМ друга информация за частен интерес,  която считам за необходимо да посоча.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:13.01.2009г. Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

От служител в СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната:   К. Г. М.
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Зав. служба „Регистратура” в СОС
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: Зав. служба „Регистратура”
нямам участие в  търговски дружества ;
не развивам дейност като едноличен търговец  ;
не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността/:
не съм имала участие в търговски дружества:
не съм развивала дейност като едноличен търговец ;
не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба .
5.Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 6кодекс.
Дата:13.01.2009год. Декларатор: К. М.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната К. Д. Я.
                                            (трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител класифицирана информация в СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на назначаването ми на длъжността нямам участие в с търговски дружества,не развивам дейност като едноличен търговец и не съм управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации
2.Дванадесет месеца преди датата назначаването ми на длъжността не съм имала участие в  търговски дружества, не съм развивала дейност като едноличен търговец и не съм била управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
 3.Нямам  задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси – няма.
6.Друга информация за частен интерес: 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:14.01.2009 г. Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната Л. Д. Т.
                                            (трите имена)
в качеството си налице, заемащо публична длъжност: „съдебен деловодител” при Софийски окръжен съд
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
нямам участие в търговски дружества
не развивам дейност като едноличен търговец
не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не съм:
имал(а) участие в търговски дружества
развивал(а) дейност като едноличен търговец
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества или кооперации
 3.Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо).
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.01.2009 г. Декларатор:
                                                                                                         /.п/
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)
М. В. К.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
съдебен архивар
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец. Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
Не съм имал(а) участие в търговски дружества.
Не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец.
Не съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.Нямам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
 5.Ням свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)
                        М. И. Д.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
съдебен архивар
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
Нямам участие в търговски дружества.
Не развивам дейност като едноличен търговец.
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
Не съм имал(а) участие в търговски дружества.
Не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец.
Не съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
 3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
СИ-Банк – 20 000 лв. потребителски кредит.
4.Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
5.Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.01.2009 г. Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната М. И.П.
(трите имена)
в качеството си налице, заемащо публична длъжност: „съдебен деловодител" при Софийски окръжен съд

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: нямам участие в търговски дружества, не развивам дейност като едноличен търговец, не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не съм:
имала участие в търговски дружества
развивала дейност като едноличен търговец
била управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества или кооперации
З.Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
б.Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6. Нямам друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо).
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)
М.С. Т.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) . /НЕ/
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): /НЕ/
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: /НЕ/
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): /НЕ/
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: /НЕ/
З.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Кредит в размер на 8000 лв. от РайФайзен банк.
4.Имам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) . /НЕ/
5.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: /НЕ/
б.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) . /НЕ/
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)
М. К. Б.-И.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност:
(Софийски окръжен съд - длъжност „съдебен секретар")
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1 .Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
Нямам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) .
Не развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
Нямам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не съм развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
4.Нямам сключени договори е еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност) .
б.Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
б.Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)
Долуподписаният Н. Е. С.
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен секретар на  Софийски окръжен съд.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
Нямам участие в търговски дружества
Не развивам дейност като едноличен търговец
Член съм на управителния съвет на „Национално сдружение на съдебните служители”
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността :
Нямам участие в търговски дружества.
Не съм развивала дейност като едноличен търговец
Съм била член на  управителния съвет на „Национално сдружение на съдебните служители”
3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица на стойност над 5000 лв.
4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба
5. Не са ми известни свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6. Друга информация за частен интерес: Нямам
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:                                             Декларатор:
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12,т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният Н. С. В.
В качеството си на лице заемащо публична длъжност
в Софийски окръжен съд, съдебен администратор

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.Към датата на назначаването ми на длъжността нямам участие в търговски дружества;
1.1. Не развивам дейност като едноличен търговец;
1.2..Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2.Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността:
2.1.Не съм имал участие в търговски дружества;
2.2 Съм развивал дейност като едноличен търговец:
ЕТ"Канис-Н. В." - заличена от търговския регистър, предмет на дейност: Консултантски услуги в областта на недвижимите имоти;
2.3. Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв;
4. Нямам сключен договор с еднолични търговски или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба;
5.Няма свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси;
6. Нямам друга информация за частен интерес.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни носа наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната    Н. Б. И.
в качеството си налице, заемащо публична длъжност в Софийски окръжен съд, съдебен деловодител

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на назначаването ми на длъжността нямам участие в търговски
дружества не развивам дейност като едноличен търговец, не съм управител или член
на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел,
търговски дружества или кооперации:
2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм имала
участие в търговски дружества, не съм развивала дейност като едноличен търговец ,
не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията МИ ПО служба.
5. Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.
6. Нямам друга информация за частен интерес.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в Интернет)
Долуподписаният.    Н. Б. Б.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: С. о. с. – С. а.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): ; Не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): Нямам
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): Не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): Жилищен кредит в банка на стойност 86 000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): Нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Нямам
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): Нямам
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната Р. К. С.
                                            (трите имена)
в качеството си налице, заемащо публична длъжност: „завеждащ служба” при Софийски окръжен съд
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
 
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
нямам участие в търговски дружества
не развивам дейност като едноличен търговец
не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
2.Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не съм:
имал(а) участие в търговски дружества
развивал(а) дейност като едноличен търговец
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества или кооперации
 3.Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на СТОЙНОСТ над 5000 лв.
4.Нямам сключени договори с

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР