Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 ОПАК    За проекта  
 За прозрачно, ефективно, компетентно управление на Софийски окръжен съд

        

 

          По дейност 1 за изучаване и анализ на съществуващата практика за обмен на информация и комуникация в рамките на СОС и СОС и районните съдилища се формира работната група със заповед на Председателя на СОС №295 от 08.12.2008г..
          С протокол от 24.04.2009г. работната група прие окончателния вариант на анализа и предаде на ръководителя на проекта изготвения от експертите доклад.
          С писмо от 16.07.2009г. екипът на проекта бе уведомен за верифицирането на направените разходи по искане за плащане №3/01.06.2009г.
          Приложен файл: doklad-RG1.pdf

          По дейност 2 за проучване на опита и на добри практики, прилагани в страните членки на ЕС за прозрачност и отчетност на дейността на съдилищата се формира работната група със заповед на Председателя на СОС №295 от 08.12.2008г.
          С протокол от 26.03.2009г. работната група прие окончателния вариант на анализа и предаде на ръководителя на проекта изготвения от експертите доклад.
          С писмо от 16.07.2009г. екипът на проекта бе уведомен за верифицирането на направените разходи по искане за плащане №3/01.06.2009г.
          Приложен файл: doklad-RG2.pdf


          По дейност 3 за разработване на централизирано уеб-базирано портално приложение на СОС.
          На 20.02.2009г. приключи срока за набиране на оферти. В срока постъпиха две оферти от „СИМЕНС” ЕООД и от консорциум „ЛИРЕКС БГ” ООД и „ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД.
          На 23.02.2009г. със заповед №38 на Председателя на СОС се назначи комисия за оценка и класиране на подадените оферти.
          На 25.02.2009г. в присъствието всички членове на комисията и представители на кандидатите се отвориха представените оферти.
          На 09.03.2009г. комисията избра за изпълнител по обществената поръчка „СИМЕНС” ЕООД. В срока за подаване на възражения такива не постъпиха.
          На 06.04.2009г. се подписа договор с избрания изпълнител „СИМЕНС” ЕООД комисията избра за изпълнител по обществената поръчка „СИМЕНС” ЕООД. На 17.04.2009г. се проведе работна среща с представители на „СИМЕНС” ЕООД и членовете на ръководния екип по обсъждане на изпълнение на възложената задача.
          На 07.05.2009г. се изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД представи „Доклад за спецификацията на изискванията”, съгласно чл.3.1.1 от Договора с изпълнителя, с което приключи Етап І от договора Подготовка на детайлна спецификация на софтуерните изисквания.
          На 24.06.2009г. се изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД достави договореното хардуерно оборудване, съгласно т.2.3.1.4 от Договора с изпълнителя, като в момента тече фазата на проектиране и разработване на софтуера.
          На 28.07.2009г. се изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД достави проект на специализирания софтуер, отговарящ на детайлна спецификация на софтуерните изисквания в развойна среда, като извърши заедно с определени представители на СОС на тестове за приемане на функционалността на софтуера. По този начин се завърши етап ІІ от договора- проектиране е разработване на специализирания софтуер.
          На 29.09.2009г. изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД инсталира специализирания софтуер на сървърите на Софийския окръжен съд и на сървърите на Районните съдилища от окръга, като се проведе обучение на системните администратор, с което бе приключен етап  Етап ІІІ – Въвеждане в експлоатация, съгласно договора.
          През периода 19.октомври -29.октомври 2009г. в Хотел Родина се проведе обучение на съдебните служители и съдии. Обучението се проведе от 3-ма лектори в две зали, като обхвана 120 съдебни служители и 40 съдии от районните съдилища и окръжния съд. Тема на обучението беше “Организационно поведение и умения за работа с информационна система с централизирано уеб-базирано портално приложение.” С проведеното обучение приключи етап ІV от договора с изпълнителя, за което бе съставен съответния протокол.
          Програми файлове: Programa-seminar19-27.pdf
                                                  Programa-seminar28-29.pdf

          По дейност 4 за разработване и въвеждане на правила и процедури за единни стандарти за прозрачност, отчетност и контрол, в СОС и съдилищата в съдебния му район със заповед на Председателя на СОС се формира работна група.
          С протокол от 08.04.2009г. работната група прие окончателния вариант на анализа и предаде на ръководителя на проекта изготвения от експертите доклад.
          Приложен файл: Doklad-pravila i proceduri-09.pdf

          По дейност 5. Провеждане на специализирани обучения на административните служители и съдиите в СОС и прилежащите му звена, за работа с информационна система.
          За подобряване на капацитета на администрацията на СОС и прилежащите районни съдилища ще се проведе обучение за административни служители и за съдии от 19 до 27-ти октомври в Хотел Родина.
          За административните служители обучението ще бъде два дена. Предвижда се да се обучат 120 съдебни служителите от общата и специализираната администрация на СОС и на районите съдилища.
          Ще се проведат три 2-дневни семинари за административни служители в съдилищата. Модули на семинарите са :
                    • Комуникационни умения,
                    • Организационно поведение,
                    • работа с информационна система и централизирано уеб-базирано портално приложение
                    •  вътрешни правила, стандарти и процедури за управление, мониторинг, контрол на съдебния процес и за обмен на информация между СОС и районните съдилища и между СОС и други съдебни и държавни органи.
          За магистратите обучението ще се проведе на един двудневен семинар в Хотел Родина на 28 и 29. октомври 2009г. Обучението ще бъде фокусирано върху създаване на умения и компетентност за работа с информационната система и вътрешните, правила и стандарти за движение на делата и информационния обмен.
          Обучението ще се провежда по специализирана учебна програма и ще се ползва Наръчник за ползване на информационната система.
          Ще бъдат разработени обучителни материали за всеки модул и въпросник за оценяване на качеството на обучението.
          Програми са обучението: Programa-seminar19-27.pdf
                                                           
Programa-seminar28-29.pdf

          По дейност 6: Организиране на национален семинар за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между СОС и прилежащите му районни съдилища, както и между СОС и други съдебни и държавни структури.
В рамките на националния семинар ще бъдат представени следните теми за дискусия :
                     Добри практики на прозрачност и отчетност на дейността на съда в страните-членки на ЕС.
                     Представяне на централизираното уеб-базирано портално приложение на СОС
                     Използване на информационната система и достъп до информационните канали, продукти и възможности на електронното правосъдие;
На семинара ще бъдат представени постигнатите резултати от проекта – осъвременена организационно-управленска структура, параметрите и възможностите на разработеното и въведеното централизираното уеб-базирано портално приложение на СОС .
          Семинарът ще бъде предназначен за всички целеви групи и ще вземат участие около 200 съдебни служители и съдии от СОС и други съдилища и държавни институции.
          Семинарът и заключителна конференция ще се проведе на 20.11.2009г. в Хотел Анел гр.София 1303 бул.“Тодор Александров” №14.

          По дейност 7: Визуализация, популяризиране на Проекта.
          Визуализацията на проекта се извършва чрез предоставяне на информация за развитието на проекта на интернет страницата на съда. За обявената обществена поръчка, освен това са направени и обявления в ДВ и           Официалния вестник на ЕС.
          Изготви се информационната брошура, като се предостави на изпълнителя за отпечатване и за раздаване на обучението и заключителна конференция. Изпълнителят „СИМЕНС” ЕООД  осигури и наръчника за обучение.

          По дейност 8: Управление, мониторинг, отчитане и одит на Проекта.
          Проектът се ръководи от екип с Ръководител Ради Йорданов, Никола Борисов ИТ експерт, Валя Хранова-счетоводител, Никола Велчов-технически секретар и Надка Събкова-координатор. Проектът е под мониторинга на управляващия орган Дирекция Оперативна програма “Административен капацитет” Министерство на финансите.
          Понастоящем специалисти на външния одитор „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД извършват междинен одит на целия проект, включително и обществената поръчка.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР