Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ    Правила за публикуване  
 Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на съда

С О Ф И  Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 303

гр. София, 10. 11. 2009 г.

 На основание чл. 86, ал. 1, т. 1  т. 10  и  чл. 64 от ЗСВ във вр. чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД  и решение на Висшия съдебен съвет взето с протокол № 42 от 29.10.2009 г.,


Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :


1. От 20. 11. 2009 година :
1.1. всички съдии да изготвят всички свои актове в собствената SHARE - директория  на Word документ с шрифт Тimes New Roman 12 (или 14)  съгласно приложение № 1.
1.2. всички съдебни секретари да изготвят всички протоколи от съдебни заседания по реда и начина, определен в  т. 1.1. от тази заповед.     
1.3.съответните деловодители, след като въведат в СУСД  постановените по т. 1 актове,  да  ги редактират съгласно приложение № 2 и прехвърлят  в общата SHARE - директория  съгласно приложение № 3.  
2. От 18. 11. 2009 г. да се публикуват незабавно след постановяването им всички съдебни актове с мотивите (решения, присъди, определения или разпореждания), с изключение на актовете и мотивите съгласно приложение № 4. 
3. Публикуването на присъдата да става незабавно след обявяването й, а на мотивите към нея - след изготвянето им.
4.Актовете да се публикуват на интернет-страницата на съда по години, месеци, отделения и видове дела.
5. Отменям заповед № 265 от 29.08.2007 г. ведно с приложения № 1, 2 и 3  и заповед № 85 от 07.05.2009 г.
6. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на: председателите на отделения, всички съдии, съдебния администратор, системния администратор, ръководителите на служби и всички съдебни секретари и  деловодители.
 7.Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители  чрез електронната поща и публикува в интернет-страницата на съда. 
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)

 

ПРИЛОЖЕНИЯ към ЗАПОВЕД № 303 от 10. 11. 2009 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

1.Съдържание и наименование на Word документите.
 
R - решение  (R-577-09)                            
P -  присъда (P-27-08)
О - определение (О- 577-09)
М - мотиви (М- 27-08)
razp- разпореждане (razp – 1258-09)
post – постановление (post – 58-07)
S - споразумение (S-58-09)
pr - протокол (pr – 58-07)

освен тези задължителни наименования, документите могат да се  обозначават с текстове от закон, страна или определен вид дела.

2.Задължително подреждане на Word документите.

2.1.След постановяването на втори акт по всяко дело се създава Folder:  (256-09), в който се преместват всички файлове (например:(razp-1258-09),(О-577-09),(О2-577-09),(R-577-09),(razp1-577-09),(razp2-577-09)
или по наказателни дела: (razp – 27-08), (P-27-08), (О-27-08), (М-27-08), (О2-27-08); (razp2-27-08).

2.2.След постановяването на втори протокол по всяко дело се създава Folder: (256-09), в който се създават всички файлове наименовани с датата на провеждане на съдебното заседание (например:(pr-06-10-09),(pr-10-11-09),(pr-15-12-09). 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

1.Неподлежащи на обезличаване данни в съдебните актове
  
1.1. съдът, постановил акта;
1.2.имената на съдиите, съдебните заседатели, съдебните изпълнители, съдите по вписванията и нотариусите;
1.3. данните за юридическите лица;
1.4. данните за МПС и за индефикация на недвижимите имоти;
1.5. данните за договори (ако те не съставляват класифицирана информация);    

2.Подлежащи на обезличаване данни в съдебните актове.

2.1.  имената,   адресите  и  ЕГН  на  физическите  лица  страни и   участници  в производството, включително свидетели, законни и особени    представители,   пълномощници,  служебни   защитници; вещи лица и децата;
2.2.  всички лични данни на лицата по т. 2.1.  свързани с   тяхната етническа, расова, религиозна принадлежност, както и данните за физически, физиологично, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им. В тази група данни се включват:
 - данни за пола на лицето, физически или психически недъг или заболяване;
 - данни за професия или заемана длъжност;
 - данни за членство в определена организация;
 - данни за етническа расова, религиозна принадлежност (напр. българин, циганин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр.)
2.3. номерата на банковите сметки, както и  осигурителните номера;
2.4.  неприлични изрази. В този кръг се включват всички думи или изрази, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПОДДИРЕКТОРИИ В ОБЩАТА SHARE - ДИРЕКТОРИЯ
 
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА (разпореждания,определения, решения);
ГРАЖДАНСКИ и ТЪРГОВСКИ ДЕЛА в търговско отделение (разпореждания, определения, решения и постановления);
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА (разпореждания, определения, решения, присъди, мотиви, споразумения);             
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА (разпореждания,определения, решения);
ФИРМЕНИ ДЕЛА (разпореждания,определения, решения);

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

1. Съдебни актове  неподлежащи на публикуване

1.1.Актове постановени в охранителни производства;
1.2Актове, произнасяни по частни граждански  или частни търговски дела, например разпорежданията за издаване на заповеди  по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актове по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване  и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл. 73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на  банкова тайна и пр.
1.3.Актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или движението на делата.Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или обособени искови, или административни производства и могат да бъдат:
- за налагане на глоби;
- за назначаване   на   вещи  лица,  особени  представители, служебни 
защитници, както и за допускане на правна помощ;
- за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;
- за даване на устни указания на страните;
- актове  за   конституиране  на  страните,  с  които се допуска или не
изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни,
обратни и инцидентни  установителни искове;
- за допускане или недопускане на доказателства;
- за издаване на изпълнителен лист;
- други.
            1.4. Разпорежданията за  прекратяване  на  съдебното производство
             по  наказателни дела и връщането на прокурора;
1.5.Актове, на които е  поставен гриф  за сигурност  (класи-        фицирани съдебни актове).

 

 

ПРИМЕРНИ РЕДАКЦИИ

Иван Петров Димитров от гр. Самоков  -  И.П.Д. от гр. С.
„Алфа” ООД, с. Ярлово, община Самоков   - „А” ООД, с. Я.
ЕТ „Димитър Георгиев”, с. Байлово, община Горна Малина  -  ЕТ „Д.Г.” с. Б.
Кооперация „Съединение”, гр. Драгоман -   К. „С” – гр. Д.
Община Своге  -  Община С.
 Свогенски районен съд  -  С. районен съд
 Районна прокуратура – гр. Елин Пелин   -   РП- гр. Е.
 Министерство на отбраната – М.О.

----------------------------------------

С О Ф И  Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 316

гр. София, 01. 12. 2009 г.

На основание чл. 86, ал. 1, т. 1  от ЗСВ и ползването на  новото „web” базирано портално приложение на Софийски окръжен съд за извършване след 01.01. 2010 г. на справки по всички дела на всички съдилища в съдебния му район

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :


1.  До 23. 12. 2009 г. да се предостави служебен достъп на :
1.1. съдиите в Софийски окръжен съд и от всички районни  съдилища в съдебния му район;
1.2. прокурорите от Софийски окръжна прокуратура и от всички районни  прокуратури; 
1.3.  съдиите от Софийски апелативен съд;
1.4.  съдиите от Административен съд-област София;
1.5. съдебните помощници в Софийски окръжен съд.
2.  От 01. 12. 2009 г. да се организира предоставянето на достъп на:
2.1. адвокати от всички адвокатски колегии;
2.2. страните по делата;
2.3.  вещите лица  и експертите. 
3. Предоставянето на достъп на потребителите по т. 2 да се извършва след подаване на молба  и декларация в регистратурата на съда съгласно приложение № 1.
4.На административните ръководители на съдилищата и прокуратурата по т. 1 от тази заповед и незабавно да се изпратят писма  с необходимите приложения.
5.Да се уведомят Софийската адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет и да се оповести специално съобщение за достъпа до делата. 
6. Председателите на районните съдилища да оповестят по подходящ начин на електронната страница на съответния съд организацията и целите на предоставянето на достъпа.
7.Възлагам изпълнението на тази заповед на съдебния администратор, системния администратор и председателите на районните съдилища.
Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители и председателите на районните съдилища чрез електронната поща и публикува в интернет-страницата на съда. 
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :

( Владимир ИВАНЧЕВ)

-----------------------------------

С О Ф И  Й С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

 

З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 362

гр. София, 30. 12. 2009 г.


На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 във вр. с чл.  396, ал. 1 от ЗСВ и решение на Висшия съдебен съвет, взето с протокол № 47 от 26 ноември 2009 г.    

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :


1. От 01. 01. 2010 г. да се използва от съда:
1.1. централния уеб базиран интерфейс за публикуването на съдебните актове и
1.2. специализирания софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица.

 2. Изпълнението на тази заповед възлагам съдебния администратор и системния администратор.

Заповедта да се доведат до знанието на всички съдии и съдебни служители.

 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР