Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 За служители  
 Наръчници
За наказателно и гражданско деловодство

ЗА НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

ВЪВЕДЕНИЕ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Структура на съдилищата в България
1.2 Основни задължения и отговорности на деловодителя
1.3 Работно време
1.4 Работни отношения и обслужване на граждани
1.4.1 Общи принципи
1.4.2 Вътрешни отношения
1.4.3 Външни отношения

2. ВИДОВЕ ДЕЛА
2.1 Видове дела според характера на делото
2.2 Граждански действия в наказателния процес

3. ФУНКЦИИ НА ДЕЛОВОДИТЕЛЯ В НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО ПРЕДИ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ
3.1 Обработка на постъпващи документи
3.1.1 Подаване
3.1.2 Докладване на документи
3.2 Изготвяне на дело и призоваване при новообазувани дела
3.2.1 Вписвания в деловодните книги
3.2.2 Подреждане на документите в папката на делото
3.2.3 Процес по призоваване
3.3 Искане на информация / получаване на документи / подготовка на делата
3.3.1 Искане за информация
3.3.2 Получаване на документи
3.3.3 Подготовка на делата
3.4 Получаване и съхраняване на веществени доказателства

4. ДЕЙСТВИЯ НА ДЕЛОВОДИТЕЛЯ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО ДЕЛОВОДСТВО СЛЕД СЪДЕБНОТО ЗАСЕДАНИЕ
4.1 Действия по отложени дела
4.2 Действия по прекратени или спрени дела
4.3 Действия по решени дела
4.4 Действия по обжалвани дела
4.4.1 Обжалване на присъди на първоинстанционния съд
4.4.2 Обжалване на дела, гледани от втора инстанция
4.4.3 Процесът на обжалване на определения
4.4.4 Касационно обжалване
4.5 Действия по изпълнението на влезли в сила актове

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

 • І. Длъжностна характеристика
 • ІІ. Бланки, използвани от съдилищата
  • Приложение 1 - Изпълнителен лист
  • Приложение 2 – Списък на призованите лица
  • Приложение 3 – Списък на делата
  • Приложение 4 – Призовка за свидетел / вещо лице
  • Приложение 5 – Призовка за подсъдим
  • Приложение 6 – Бюлетин за съдимост
  • Приложение 7 – Обявление за решение по дело
  • Приложение 8 – Писмо за изпращане на дело по подсъдност
  • Приложение 9 – Писмо за изпращане на влязла в сила присъда до прокуратурата за изпълнение
  • Приложение 10 - Съобщение за връчване на жалба
  • Приложение 11 – Писмо за изпращане на жалба до по-горна инстанция
  • Приложение 12 – Писмо за връщане на дело
  • Приложение 13 – Писмо до Министерство на вътрешните работи
  • Приложение 14 - Придружител но писмо за връчване на призовки в друг съдебен район
  • Приложение 15 - Писмо за принудително довеждане
  • Приложение 16 - Писмо за връщане на следствено дело
  • Приложение 17 - Писмо за връщане на НОХД
  • Приложение 18 – Писмо за връщане на преписка
  • Приложение 19 - Писмо до Гранична полиция
  • Приложение 20 – Писмо до НСС
  • Приложение 21 - Писмо до ГУ "Изпълнение на наказанията"
 • ІІІ. Извадка от Тарифа № 1
 • ІV. Речник на термини и съкращения
 • V. Правила за професионална етика на съдебните служители

Жълт разделител
Оранжев разделител
Червен разделител
Син разделител
Зелен разделител 

Можете да свалите Microsoft Word документа в ZIP формат от тук 
ЗА ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО
  

ВЪВЕДЕНИЕ
ЗА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

ГЛАВА 1 Къде сме ние?

 • 1 Структура на българската съдебна система
 • 2 Вътрешна структура на съда
 • 3 Преглед на задълженията на служителите в деловодството
 • 4 Работно време
 • 5 Работни отношения
 • 6 Работа с обществеността

ГЛАВА 2 Видове граждански дела

 • 1 Граждански дела и частни граждански дела
 • 2 Видове граждански дела съобразно предмета на спора
 • 3 Видове граждански дела съобразно подсъдността
 • 4 Дела с участието на прокурор
 • 5 Бързи производства
 • 6 Особени производства по Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК)

ГЛАВА 3 Функции на деловодителя в гражданското деловодство

 • А Първа инстанция
  • 1 Обработка на постъпващи документи
  • 2 Предаване на документи, получени в регистратурата
  • 3 Образуване на дела
  • 4 Действия при разпореждане на съдията "без движение"
  • 5 Подготовка за съдебно заседание
  • 6 Действия след съдебно заседание
  • 7 Спиране, прекратяване и възобновяване на дела
  • 8 Решаване на делото
  • 9 Обжалването: жалба, срокове, изпращане на делото в по-горна инстанция
  • 10 Действия след влизане на решението в сила
 • Б Втора инстанция – въззивно обжалване
 • В Обжалване на определенията; жалба за бавност
 • Г Касационно обжалване

ГЛАВА 4 Обслужване на гражданите

 • 1 Достъп до дела
 • 2 Заверени копия от документи (такси)
 • 3 Справки по телефона
 • 4 Справки по делата; професионална етика

ПРИЛОЖЕНИЯ

 • 1 Длъжностна характеристика
 • 2 Бланки, използвани от съдилищата
  • - Списък на призованите лица (първоинстанционни дела)
  • - Списък на призованите лица (въззивни дела)
  • - Призовка за страна
  • - Призовка за свидетел/вещо лице
  • - Съобщение за искова молба, оставена без движение
  • - Обявление за решение по дело
  • - Съобщение за въззивна жалба
  • - Изпълнителен лист
  • - Писмо до Министерство на вътрешните работи
  • - Писмо за изпращане на дело по подсъдност
  • - Писмо за връщане на дело
  • - Писмо за изпращане на жалба до по-горна инстанция
 • 3 Извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието
 • 4 Речник на юридическите термини и съкращения
 • 5 Правила за професионална етика на съдебните служители

 Можете да свалите Microsoft Word документа в ZIP формат от тукСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР