Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Прессъобщения  
 ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

     

29.08.2018 г.

        Във връзка със засиления медиен интерес Софийски окръжен съд съобщава, че искането за вземане мярка за неотклонение на обвиняемия Григор Божидаров Григоров на основание чл. 62, ал. 2 ,чл. 64, ал.1 във връзка, чл.63, ал.1 НПК, ще се разглежда на 29.08.2018 г. от 16.30 ч. в зала № 21 на Съдебната палата гр. София.        Във връзка със засиления медиен интерес и обществен отзвук в последните няколко дни, по повод определената от съдия Недялка Николова мярка за неотклонение „домашен арест“, спрямо турския гражданин – обвиняемия Фарук Бекташ, ние съдиите от Софийския окръжен съд, изразяваме следното становище:

        На 28.07.2016г. състав на Софийски окръжен съд с председател Недялка Николова е разгледал искане на Софийска окръжна прокуратура по частно наказателно дело № 615/2016г. по описа на съда, за вземане по отношение на обвиняемия Фарук Бекташ  на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по досъдебно производство, водено при ОДМВР – София, под № 47 по описа за 2016г.

        С определение от същата дата съдия Николова е наложила на обвиняемия Бекташ мярка за неотклонение „домашен арест“ и е постановила тя да се изпълни на адрес град София, кв. „Враждебна“ ул. „58“ №3-А.

        Разглеждането на искането на Прокуратурата за постановяване на мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Бекташ   е извършено в открито съдебно производство, в публично заседание, а мотивите на съдията Николова за определяне на мярка „домашен арест“, са изложени пространно и подробно в съдебния акт, и са оповестени на интернет страницата на Софийски окръжен съд, в раздел „Прессъобщения“.

        Съдията – докладчик е определила мярката „домашен арест“ спрямо обвиняемия Бекташ след като се е запознала с доказателствения материал, събран на този етап от досъдебното производство, съобразно закона и водена от вътрешното си убеждение за законосъобразната и подходяща в случая мярка за неотклонение.

        Делото е разгледано от съдия Недялка Николова, тъй като същата е била дежурен съдия, за периода от 25.07.2016г. до 31.07.2016 г., съгласно утвърдения от председателят на Софийски окръжен съд график на дежурствата на съдиите от наказателно отделение.

        За времето от 08.08.2016г. до 12.08.2016г. включително съдия Недялка Николова ползва планиран платен годишен отпуск. Ползването на отпуска по никакъв повод не е обвързано и не произтича от намерението й да се укрива, за да не попадне във фокуса на гражданското недоволство и интереса на медиите.

        В тази връзка, считаме за неуместни опитите да се внуши, че съдия Недялка Николова страда от гузна съвест и е непочтена, и иска да се укрие и избяга.

        Като част от съдебната система, Софийският окръжен съд и съдиите в него работят ежедневно и се произнасят по отделни казуси – граждански спорове, търговски дела и такива, свързани с извършени престъпления, попадащи в обхвата на неговата компетентност.

        Съдия Недялка Николова е част от състава на Софийски окръжен съд повече от 10 години. Тя се ползва с нужния авторитет и уважение сред съдиите и служителите на съда, сред колегите от целия Софийски съдебен окръг. Също така в предходен период от време е била и наставник на младшите съдии в Софийски окръжен съд. За работата си като съдия не са й налагани дисциплинарни наказания.

        Всеки един съдебен акт се постановява въз основа на разпоредбите на закона и събраните по надлежния ред по делото доказателства. Той подлежи на инстанционен контрол и в последствие бива изпълняван.

        Имаме самочувствието и повод да заявим, че съдиите от състава на Софийски окръжен съд, в това число и съдия Недялка Николова са доказани професионалисти, опитни и почтени колеги, които се ползват с уважението на магистратската общност и желаят да работят в спокойна атмосфера, за да изпълнят основната функция, според Конституцията и закона – тази на арбитър.

        Изказваме съпричастност към скръбта на роднините и близките на загиналото семейство Таня и Бойко Бойкови.        На 28. 07. 2016 г. състав на Софийски окръжен съд с председател съдия Недялка Николова разгледа искането на Софийска окръжна прокуратура, по частно наказателно дело № 615/2016 г. по описа на съда, за вземане по отношение на обвиняемия Ф. Б. на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража” по ДП, водено при ОДМВР-С. под № 47 по описа за 2016 г. След констатацията на съда, че обвиняемият Ф. Б. е турски гражданин, който не владее български език и се налага участието на преводач в съдебното производство, съобразно изискванията на чл. 21, ал. 2 от НПК, му е назначен такъв – за превод от български език на турски език и обратно. За защита интересите на обвиняемия в съдебното заседание е участвал и упълномощен от него защитник – адвокат.

        За да постанови своя акт, съдебният състав в производството по чл.64, ал. 3, вр. ал. 1 от НПК - за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо турския гражданин Ф. Б., който е привлечен като обвиняем по ДП № 47/16 г. по описа на ОДМВР гр. С. (пр.пр. № 3290/16 г. по описа на С. окръжна прокуратура) е приел, че :

        Искането се поддържа с довода за наличието на материалноправните предпоставки по чл. 63, ал. 1 НПК за задържане под стража на обвиняемия Б., а именно, че е налице обосновано предположение да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, наказуемо с лишаване от свобода от три до петнадесет години и е тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 НК, както и че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие, изводима от обстоятелствата, че обвиняемият е чужд гражданин и няма обвързаност с територията на страната. Не се поддържа наличието на опасността по чл. 63, ал. 1 НПК, а именно от извършване на престъпление.

        В съдебно заседание прокурорът поддържа искането с доводите, изложени в него, като в пледоарията си по същество излага допълнителни фактически твърдения за времето, мястото и обстоятелствата, при които е настъпило инкриминираното пътнотранспортно произшествие, и за механизма на настъпването му, свеждащи се до твърдението за неправомерно навлизане на автомобила, управляван от обвиняемия в лентата за насрещно движение, където е настъпил удар между автомобила и движещия се в тази лента мотоциклет, управляван от жертвата Б. Б., с който е пътувала и неговата съпруга – жертвата Т. Б. Прокурорът счита, че представения договор за наем на жилище на територията на страната от страна на обвиняемия е сключен за нуждите на настоящото производство с цел да се избегне налагането на най-тежката мярка за процесуална принуда.

        Защитниците на обвиняемия оспорват искането с доводи за липса на обосновано предположение относно авторството на обвиняемия на престъплението, доколкото на този ранен етап от разследването и при липса на АТЕ, не са събрани данни относно механизма на настъпване на произшествието, вкл. и относно действията на обвиняемия, с които обвинението твърди да е осъществил вмененото му нарушение на правилата за движение по пътищата, регламентирани в ЗДвП и причините за това.

        Алтернативно защитата поддържа, че не е налице реална опасност обвиняемият да се укрие, като се позовават на обстоятелството, че обвиняемият е наел жилище на територията на страната, където да пребивава, докато продължава наказателното производство, изявява желание и готовност да съдейства на разследването за неговото бързо приключване и че същият е с чисто съдебно минало.

        Решаващите съображения на съдебния състав по същество на искането, се свеждат до следното:

        Турският гражданин Ф. Б. е привлечен като обвиняем по реда на чл.219, ал. 1 НПК с постановление от 25.07.2016 г. на водещия разследването полицай по досъдебно производство № 47/16 г. по описа на ОДМВР гр. С. за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б”, вр.  ал. 1, б. „в”, вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК, затова че на 24.07.2016 г., около 5,20 ч. на ПП-І-8, в района на 13,300 км., с посока на движение ГКПП К. към гр. С., при управляване на моторно превозно средство – л.а. м. „М…”, с рег . № ……, е нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в ЗДвП, както следва: чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗДвП, като е навлязъл в лентата за насрещно движение, вследствие на което по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице – на Б. В. Б. и на Т. И. Б., и двамата от гр. С.

        Предвид фактическата сложност на делото, за чието пълно, всестранно и обективно изясняване е необходимо извършването на значителен по обем действия по разследването, вкл. и такива, свързани с оглед на моторните превозни средства, участвали в произшествието, изясняване на механизма и причините за настъпването му, които пък от своя страна изискват специални научни познания, т. е. изясняването им изисква най-малко извършването на автотехническа експертиза, каквито на този етап от разследването не са събрани, обяснява оскъдността на събрания доказателствен материал, относим към предмета на доказване от гледна точка на предявеното обвинение. Въпреки това, според съда, по делото са установени достатъчно убедителни данни за съпричастност на обвиняемия към настъпването на пътнотранспортното произшествие, при което е настъпила смъртта на две лица. Такива данни се съдържат в обясненията на самия обвиняем, който не отрича съпричастието си в произшествието, в показанията на свидетелите А. и Г. – полицейските служители, отишли на местопроизшествието, непосредствено  след настъпването му.

        Съдът е приел, че събраните до момента гласни доказателствени източници – показанията на свидетелите И., М., Д., вкл. и показанията на двамата полицейски служители А. и Г., както и данните от извършения оглед на местопроизшествието, установяват най-общо времето, мястото и пътната обстановка, при която е настъпило произшествието и участниците в него. Така, от посочените по – горе доказателствени източници, съдът е установил, че произшествието е настъпило на 24.07.2013 г., около 5,00 ч. сутринта, когато все още е било тъмно. Съвкупният анализ на събраните свидетелски показания и на данните, събрани при огледа на местопроизшествието, налага фактическите констатации, че по това време обвиняемият, заедно със съпругата си, се е движил с управлявания от него л.а. м. „М….”, с рег . № …… по ПП-I-8 в посока към гр. С., а в обратната посока се е движил мотоциклет, управляван от жертвата Б. Б., с когото пътувала и жертвата Т. Б. Между двете моторни превозни средства е настъпил удар в района на 13,300 км., на изхода на гр. Д., вероятно в лявата лента за движение, считано по посока гр. С., вследствие на който е настъпила смъртта на мотоциклетиста и пътника с него. Произшествието е настъпило в равнинен пътен участък с гладко асфалтово покритие, в зоната на продължителна хоризонтална лява крива /считано по посоката на движение на мотоциклетиста/. В същия район платното за движение е двупосочно, с по една лента за движение в двете посоки, разделени с бяла непрекъсната линия.

        Според съставът на окръжния съд данните от извършения оглед на местопроизшествието сочат, с висока степен на вероятност, като място на удара между двете моторни превозни средства лентата за движение на мотоциклетиста, доколкото в тази пътна лента са установени следи, обозначаващи инициален контакт между двете моторни превозни средства и това са откритите на местопроизшествието части от мотоциклета, управляван от жертвата Б. Б. и части от автомобила, управляван от обвиняемия. От посочените данни може да се направи, с висока степен на вероятност, фактическия извод, че причината за настъпване на удара между двете превозни средства е навлизането на лекия автомобил, управляван от обвиняемия в насрещната лента за движение, където в същото време се е движил мотоциклета, управляван от жертвата Б. Б.

        Съдът е обсъдил заключенията от извършените съдебно – медицински експертизи на труп на двете жертви и е приел, че несъмнено се установява смъртта им да е настъпила в резултат на пътнотранспортното произшествие.

        По същество на искането съдът е посочил още, че на настоящия етап от разследването, все още не са извършени всички действия по разследването, необходими за пълното, всестранно и обективно изясняване на обстоятелствата по делото, вкл. не е извършена назначената автотехническа експертиза, която би могла да внесе яснота по значими за изясняването на обективната истина обстоятелства, свързани с механизма на настъпване на произшествието и причините за настъпването му. Но с оглед нуждите на настоящето производство, което е за налагане на мярка за неотклонение, не е необходимо обвинението да е доказано по несъмнен начин. В настоящото производство е достатъчно да се установят данни, които да обосновават с висока степен на вероятност предположение за авторството на обвиняемия на престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност и такива данни по настоящето дело са налице.

        На следващо място съдът е изложил съображения относно личността на обвиняемия. Той е турски гражданин, на 60 години, пенсионер, живее постоянно във Ф. Р. Г., не е осъждан. При разпита му същият е изразил искрено съжаление за извършеното и е заявил готовност да съдейства на разследването за бързото му приключване. Обвиняемият разполага с жилище, наето под наем, находящо се в гр. С., кв. В., ул. … № …, което се установява от представения договор за наем, сключен на 27. 07. 2016 г.

        При така описаните фактически обстоятелства съдът е развил решаващите си изводи относно основателността на искането на прокуратурата за вземане спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража”.

        Изложено е, че мярката за неотклонение „задържане под стража”, предвидена в разпоредбата на  чл. 58, т. 4 от НПК, е най-тежката по вид процесуална принуда, предвидена в наказателнопроцесуалния закон и се взема при кумулативното наличие на предпоставките, посочени в разпоредбата на чл. 63, ал. 1 НПК, а именно: обвиняемият да е привлечен за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, да е налице обосновано предположение, че е извършил престъплението и доказателствата по делото да сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

        Освен това вида на мярката за неотклонение следва да бъде определен при съобразяване на обстоятелствата, визирани в разпоредбата на чл. 56, ал. 3 НПК и с оглед целите, посочени в разпоредбата на чл. 57 НПК.

        Според съда, въпреки началния етап на разследването, са събрани достатъчни по обем и съдържание обвинителни доказателства, които обосновават с висока степен на вероятност предположението, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. За това престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода за срок от три до петнадесет години и се явява тежко по смисъла на чл. 93, т. 7 НК. Престъплението, за което е привлечен обвиняемия, е извършено при непредпазлива форма на вина, като предвид липсата на достатъчно данни на този етап от разследването, следва да се приеме по-благоприятният за обвиняемият вариант, а именно, че е било осъществено при несъзнавана непредпазливост, като обвиняемият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

        Съдът е изложил още, че непредпазливата форма на вината по начало предопределя по-ниска степен на обществена опасност, както на деянието, така и на дееца, в сравнение с умишлените престъпления, независимо от вида и характера на вредните последици и това обстоятелство неминуемо намира отражение при преценката на необходимата процесуална принуда, която следва да бъде приложена спрямо обвиняемия. Наред с това, съдът не е установил съществуваща реална опасност от укриване на обвиняемия с интензитета, необходим за налагането на най-тежката мярка за процесуална принуда, каквато е поисканата от обвинението мярка за неотклонение „задържане под стража”. В тази насока съдът е отчел добросъвестното процесуално поведение на обвиняемия и изразената от него готовност да съдейства на разследването, като в такъв смисъл съдът отчита и действията му по наемане на жилище в страната, в което той може да пребивава, докато тече разследването и да бъде призоваван за нуждите на воденото срещу него наказателно производство. В същия аспект, според съда, следва да се отчете и чистото му съдебно минало, липсата на негативни данни за личността му и не на последно място, неговата възраст.

        С оглед на тези изводи и предвид, че основната цел на мярката за неотклонение е да обезпечи безпрепятственото протичане на наказателния процес и участието на обвиняемия в него, както и съобразявайки възрастта на обвиняемия, съгласно предписанията на чл. 56, ал. 3 НПК, съдебният състав е счел, че  евентуалното задържане на обвиняемия в конкретния случай би довело до неоправдана по своя обем процесуална принуда спрямо него, като в същото време целите на мерките за неотклонение биха били постигнати ефективно и с друга, по-лека мярка.

        Отчитайки горните обстоятелства, с оглед разпоредбата на чл. 56, ал. 3 НПК и в изпълнение на целите на мерките за неотклонение, визирани в разпоредбата на чл. 57 НПК, решаващият състав е намерил, че спрямо обвиняемия следва да се вземе мярка за неотклонение „ДОМАШЕН АРЕСТ“, която да се изпълнява на адрес: гр. С., кв. В., ул. .. № ... Така определената мярка, доколкото същата е свързана с ограничаване на свободното придвижване на обвиняемия, според съда ефективно би преодоляла евентуалната опасност от укриване и то с оглед на обстоятелството, че същият е чужд гражданин, с който аргумент всъщност се изчерпват доводите на прокурора за наличието на реална опасност от укриване по смисъла на чл. 63, ал. 1 НПК.

        Определението на Софийски окръжен съд не е окончателно и подлежи на обжалване или протест с частна жалба или частен протест пред Софийски апелативен съд.               Решение на Софийски окръжен съд по исковете, предявени от Държавата срещу Симеон Сакскобургготски, Мария Луиза Хробок и др. относно ловна хижа „Саръгьол” в Рила       

          С решение от 28.08.2014 г. по гр. д. № 611/2011 г. на Софийския окръжен съд исковете на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Борисов Сакскуборгготски, Мария-Луиза Борисова Хробок, Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софии Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс – Байи дьо Шовини за правото на собственост върху ловна хижа «Саръгьол» са приети за основателни и са уважени, а Симеон Борисов Сакскуборгготски и Мария-Луиза Борисова Хробок са осъдени да предадат на Държавата владението на имота.
          Решаващият извод на съда, за да уважи предявените от Държавата искове за собственост, е установеното право на собственост на държавата върху терена, върху който са изградени постройките на хижата, и придобиването на постройките от собственика на земята по силата на приращението. 
          Съдът е отхвърлил предявените от Държавата срещу Симеон Борисов Сакскуборгготски и Мария-Луиза Борисова Хробок искове за заплащане на обезщетение за ползване на имота без правно основание за периода 30.05.2006 г. - 30.05.2011 г. в размер на по 15000 лева от всеки от тях, като е приел, че ответниците са получили имота от Държавата по силата на заповед на Областния управител на Софийска област и не дължат обезщетение за ползването му без основание. За да отхвърли иска за обезщетение, съдът се е позовал на практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по приложението на чл.1 от Протокол 1 на ЕКПЧ.
          Отхвърлено е възражението на Симеон Сакскобургготски и Мария Луиза Хробок за право на задържане на имота до заплащане на направените в него подобрения, тъй като ответниците са недобросъвестни владелци и законът не им предоставя право на задържане на ревандикирания имот до заплащане на направените в него подобрения
          Решението на окръжния съд може да бъде обжалвано пред Софийски апелетивен съд в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните.21. 03. 2014г.

9.00 часа – НОХД 367/13 – Владимир Пелов, Димитър Иванчев – подсъдими за опит за убийство на полицай и въоръжен грабеж на златарско ателие в Ботевград          С определение от 30. 05. 2013 г. тричленен състав на Софийския окръжен съд (СОС) с председател Олга Бояджиева и членове Недялка Николова и Любомир Крумов спря производството по в.ч.н.х. № 268 от 2013 г. по описа на съда.
          Производството е образувано по жалба на адвокат на частния тъжител Мирослава Тодорова срещу присъда по н.ч.х.д. 1601/12 на Пловдивски районен съд.
          Според магистратите от СОС ход на делото не следва да бъде даван. Те сочат, че към настоящия момент следва да бъдат съобразени резултати от проведените на 12 май 2013 г. парламентарни избори. Според тях подсъдимия по делото Цветан Цветанов е бил избран за народен представител. Като такъв той придобива т.нар. парламентарен имунитет. Той се изразява главно в наказателна неотговорност по чл. 69 от Конституцията, както и наказателна неприкосновеност по чл. 70 от основния закон.
          Наказателната неприкосновеност по чл. 70, ал.1 от Конституцията представлява забрана за търсене на наказателна отговорност от народните представители през време на пълномощията им за извършени от тях престъпления (Р № 10 от 27.07.1992 г. на КС на РБ по конст. Д. №13/1992 г.), освен за престъпления от общ характер.
          Парламентарният имунитет по чл. 70, ал. 1 от Конституцията обхваща и забрана за търсене на наказателна отговорност от народните представители през време на пълномощията им за извършени от тях престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия - т.нар. престъпления от частен характер, за каквото престъпление е обвинението по настоящето дело.
          В този случай следва да намери приложение разпоредбата на чл. 25, т. 3 НПК за спиране на наказателното производство срещу подсъдимия до изтичане на пълномощията му като народен представител.
          Определението на СОС подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.           П Р А В И Л А ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ОТ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУКСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР