Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Прессъобщения    Бистрица  
 Искове предявени от Република България срещу Симеон Борисов Сакскобургготски и др.

          С решение от 21.08.2014 г. по гр. д. № 429/2011 г. на Софийски окръжен съд исковете на Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу Симеон Борисов Сакскуборгготски, Мария-Луиза Борисова Хробок, Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софии Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс – Байи дьо Шовини за собствеността върху резиденция «Царска Бистрица» са приети за основателни и са уважени. Като основен извод съставът на съда е изложил, че Интенданството на Цивилната листа на Негово Величество Царя, като държавно юридическо лице, е собственник на имота по силата на изтекла придобивна давност за времето от 1900 г. до 1930 г. По правния въпрос за статута на това Интендантство и за кого придобива материални права то е съобразено постановеното вече решение на ВКС по чл.290 ГПК, което съставлява задължителна за прилагане от съдилищата практика (решението по делото за двореца "Кричим"). Съдът постановява също и осъждане на Симеон Борисов Сакскуборгготски и сестра му Мария-Луиза Борисова Хробок, които единствени упражняват фактическата власт върху имотите тях, да предадат владението върху имота на Държавата. По отношение на останалите ответници – наследници на горепосочените бивши царе, искът на Държавата за предаване на владението върху имота, е отхвърлен. Съдът е намерил за основателни и претенциите на Държавата срещу Симеон Борисов Сакскуборгготски и срещу Мария-Луиза Борисова Хробок за заплащане на обезщетение за ползване на имота без правно основание за времето от м. март 2006 г. до м. март 2011 г. – от по 140 742 лв. Претенцията за обезщетение преди м.март 2006г. спрямо всеки един от посочените двама ответници е отхвърлена, като погасена по давност, защото е направено възражение от защитата на ответниците за изтекла погасителна давност. Присъдена е и изтекла лихва върху обезщетението по чл.59 ЗЗД, от по близо 40 000 лв., която следва да се заплати от Симеон Борисов и Мария – Луиза Борисова. Правата на двамата за вземанията им за извършените разноски в имота, са приравнени на добросъветния владелец. Така е извършено прихващане на вземането на Държавата – за приходи от билети за вход на двореца и за стойността на добитата дървесина (общо за близо 124 000 лв. срещу всеки един от посочените ответници) с признатото насрещно вземане на Симеон Сакскуборгготски и Мария-Луиза Хробок за извършените от тях разноски в имота. Това са средства, вложени за запазване на имота и увеличаване на стойността му (напр. за вътрешно измазване на стени и подмяна на санитарни възли в сградата на двореца, за външното му измазване, за ремонт на покрива, за подмяна на тръби, за строеж и изографисване на пакарлис «Св. Иван Рилски» и др.). Стойността на тези разноски, извършени от всеки един от ответниците Симеон и Мария-Луиза Борисови, съдът е определил на близо 168 000 лв. Прихващането е извършено измежду двете посочени суми – до размера на по – малката от тях, или до размера на близо 124 000 лв. Затова и исковете на Държавата срещу Симеон Сакскуборгготски и Мария-Луиза Хробок за осъждането им за заплащане на добивите, които са извличали от процесните имоти, са отхвърлени, като погасени чрез прихващане. Отхвърлени са исковете на Държавата за заплащане на добивите от имота, както и на обезщетение за ползването му, предявени срещу останалите ответници, наследници на бившите царе. Това са петимата чуждестранни граждани, посочени в началото на съобщението: Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софии Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс – Байи дьо Шовини. Те не са владеели имота – следователно не са лишавали собственика (държавата) от възможността да го ползва и да реализира добиви от него. Съдът е осъдил също ответниците Симеон Борисов Сакскуборгготски и Мария-Луиза Борисова Хробок да заплатят на Държавата сторените от нея разноски по делото в първата инстанция. Размерът им възлиза на близо 83 600 лв. и е определен съобразно уважената част от предявените искове. Българската държава пък е осъдена – съразмерно на отхвърлената част от исковете – да заплати на ответниците разноските им по делото. Така на Симеон Сакскуборгготски е присъдена сумата малко над 1 500 лв., а на сестра му Мария-Луиза сумата 6 500 лв., а останалите петима ответници - чуждестранни граждани, сумата общо от 28 000 лв. – възнаграждение за процесуално представителство пред окръжния съд.
          Решението на окръжния съд може да бъде обжалвано пред Софийски апелетивен съд в двуседмичен срок от връчването му на всяка от страните.
         

          На 24.03.2011 год. в Софийски окръжен съд е подадена искова молба, с която РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е предявила искове срещу Симеон Борисов Сакскобургготски и др. наследници, както следва:

          1. Искове за предаване на владението върху поземлен имот, находящ се в землището на гр. Самоков, местността „Бистрица” с площ 210 104 кв.м., както и върху построените в него сгради: 1. Стар дворец, състоящ се от двуетажно тяло със застроена площ 66 кв.м., едноетажно тяло със застроена площ 342 кв.м., дървена кухня с избено помещение; 2. Нов дворец, състоящ се от двуетажно тяло със застроена площ 108 кв.м., заедно с избено помещение; двуетажно тяло с приземен етаж със застроена площ от 550 кв.м., заедно с избено помещение от 100 кв.м., 3. Електрическа централа със застроена площ 127 кв.м. на два етажа; 4. Гараж със застроена площ 155 кв.м,. на един етаж; 5. Жилище за персонал със застроена площ 211 кв.м., на два етажа, заедно с избено помещение; 6. Конюшня със застроена площ 240 кв.м., на един етаж; 7. Караулно помещение със застроена площ от 75 кв.м., на един етаж.

          2. Искове за осъждане на ответниците да заплатят на Република България стойността на получени добиви от процесните имоти през периода 18.10.2002 год. – 01.03.2011 год. в общ размер 35 007 лева, ведно със законната лихва върху тази сума за същия период в размер на 7 000 лева.

          3. Искове за осъждане на ответниците да заплатят на Република България обезщетение за ползване на процесните имоти, равняващо се на стойността на средния пазарен наем през периода 18.10.2002 год. – 01.03.2011 год., също в общ размер 35 007 лева, ведно със законната лихва върху тази сума в размер на 7 000 лева.

          По искане на ищеца е постановено издаване на съдебни удостоверения за снабдяване със скици и данъчни оценки на описаните в исковата молба имоти.
С разпореждане на Софийски окръжен съд от 24.03.2011 год. исковата молба е оставена без движение с указания до ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани  констатирани от съда нередовности на исковата молба, като представи скици на имотите и конкретизира вида и стойността на претендираните добиви.            По искане на ищеца срокът за вписване на исковата молба е продължен с две седмици.
          С уточняващи молби от 18.04.2011 год., 09.05.2011 год. и 16.05.2011 год. ищецът е конкретизирал вида и стойността на получените добиви от процесните имоти, а именно – добиви от дърводобив и приходи от входни такси за посещение на сградите на двореца; представил е скици и данъчни оценки на имотите; уточнил е основанията, на които претендира, че Република България е придобила право на собственост върху имотите, а именно – ex lege:  по силата на Закона за горите от 1897 год. като първо основание, както и изтекла в полза на Интендантството на цивилната листа /като държавна институция/ придобивна давност през периода от 1900 год. до 1930 год., като евентуално основание. Представени са и два броя констативни нотариални актове от 1930 год., издадени въз основа на обстоятелствена проверка в подкрепа на твърдяното оригинерно придобивно основание. Внесена е определената от съда държавна такса. С молба от 16.05.2011 год. ищецът е представил доказателства за вписване на исковата молба.
          Съдът е постановил преписи от исковата молба и приложенията към нея да се изпратят на ответниците, които в едномесечен срок от получаването могат да подадат писмен отговор. Следва да бъдат преведени от български език на чужди езици исковата молба, уточняващите молби и доказателствата с оглед изпълнение на процедурата по чл. 131, ал. 1 от ГПК по отношение на ответниците, които не пребивават на територията на Република България.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР