Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Прессъобщения    Ситняково  
 Искове предявени от Република България срещу Симеон Борисов Сакскобургготски и др.

         С решение от 31.10.2014 г., постановено по гр. д. № 523/2011 г. Софийският окръжен съд е признал за установено по отношение на Симеон Борисов Сакскобургготски, Мария-Луиза Борисова Хробок, Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софи Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс-Байи дьо Шовини, правото на собственост на Република България върху следните имоти: Централна сграда /включваща дворец, здание за свитата и здания за прислугата/ с обща застроена площ от 580 кв. м.; сграда-караулно помещение със застроена площ 199 кв. м.; сграда-кухня със застроена площ от 81 кв. м., находящи се в поземлен имот с идентификатор 65231.920.38 с площ от 20 368 кв. м. по кадастралната карта на гр. Самоков, местността „Ситняково”, при граници на имота: от запад, север и юг – имот с идентификатор 65231.920.217 – гора, а от изток – имот с идентификатор 65231.920.177 – път. Ответниците Симеон Борисов Сакскобургготски и Мария-Луиза Борисова Хробок са осъдени на основание чл.108 ЗС да предадат на Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие, като на собственик на основание придобивна давност, владението върху следните сгради: Централна сграда /включваща дворец, здание за свитата и здания за прислугата/ с обща застроена площ от 580 кв. м., нанесена на скица № 4 към заключението на тройната съдебно-техническа експертиза с № 1; сграда-кухня със застроена площ от 81 кв. м., нанесена на скицата с № 2 и сграда-караулно помещение със застроена площ 199 кв. м., нанесена на скицата с № 3, построени в поземлен имот с идентификатор 65231.920.38 с площ от 20 368 кв. м. по кадастралната карта на гр. Самоков, местността „Ситняково”, при граници на имота: от запад, север и юг – имот с идентификатор 65231.920.217 – гора, а от изток – имот с идентификатор 65231.920.177 – път, обозначени на описаната по-горе скица, която приподписана от съда представлява неразделна част от съдебното решение, като е отхвърлено искането за предаване владението на сградите срещу ответниците Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софи Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс-Байи дьо Шовини. С решението е признато, на основание чл.72, ал.3 ЗС, в полза на ответниците Симеон Борисов Сакскобургготски и Мария-Луиза Борисова Хробок право на задържане върху процесните сгради до заплащане стойността на следните необходими и полезни разноски за извършване на строително-монтажни работи, изразяващи се в: полагане на дренаж; ремонт на покривите на сградите /подмяна на ламаринената и дървена конструкция на основната сграда; на покрива на кухнята; боядисване на покривните покривки; безиросване на външната дъсчена обшивка; ремонт на 9 броя комини; покриване на комини-шапки; външна мазилка; боядисване/; ремонт на огради /включващ метална мрежа и колове и подмяна на дървена ограда; ремонт на водопровод и водопроводни шахти; ремонт на тротоар и поддържане на терена, в размер на 19 329 лв. /деветнадесет хиляди триста двадесет и девет лева/ за всеки от тях. Отхвърлени са предявените от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие, срещу Симеон Борисов Сакскобургготски, Мария-Луиза Борисова Хробок, Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софи Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс-Байи дьо Шовини искове с правно основание чл.73, ал.1 във вр. с чл.93 ЗС за заплащане общо на сумата 35 007 лева или по 5001 лева всеки от тях, представляваща стойността на добивите, получени от процесните сгради, изразяващи се в събрани приходи от входна такса за посещение на сградите на двореца, реализирани в периода от 17.11.2003 г. до 24.03.2011 г. и исковете с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответниците да заплатят на ищеца сумата от общо 7000 лева или по 1000 лева всеки ответник, представляваща законна лихва върху главницата за периода 17.11.2003 год. – 24.03.2011 год. Отхвърлени са и предявените от Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие, срещу Симеон Борисов Сакскобургготски, Мария-Луиза Борисова Хробок, Фердинанд фон Вюртемберг, Александер фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софи Едокси Мария Луиз и Маргарет Люс-Байи дьо Шовини искове с правно основание чл.59 ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответниците да заплатят на ищеца обезщетение за ползването на описаните сгради през периода 17.11.2003 год. – 01.03.2011 год. в общ размер от 35 007 лева или по 5001 лева всеки ответник, както и сумата от общо 7000 лева или по 1000 лева всеки ответник, представляваща мораторна лихва за забава в плащането на главницата за същия период.             На 24.03.2011 г. е подадена искова молба, с която Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, е предявила искове срещу Симеон Борисов Сакскобургготски и други с предмет предаване на владението върху дворец „Ситняково”, състоящ се от: централна сграда, сграда – караулно помещение и сграда – кухня, находящи се в поземлен имот с площ от 20 368 кв. м. по кадастралната карта на гр. Самоков, местността „Ситняково”. Предявени са и искове за заплащане стойността на получените добиви в общ размер от 35 007 лв. за периода 17.11.2003 г. – 01.03.2011 г. и за заплащане на обезщетение за ползването на имотите в същия размер и за същия период, заедно със законната лихва върху горните суми.
          С разпореждане от 24.03.2011 г. съдът е оставил без движение исковата молба с дадени указания за отстраняване на нейните нередовности в едноседмичен срок от получаване на съобщението. По искане на ищеца е постановено издаването на съдебни удостоверения, по силата на които да се снабди със скици от Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област и с данъчни оценки от отдел „Местни данъци и такси” на община Самоков.

 

 

 София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР