Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Призовки и съобщения    Правила за изпращане  
 Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Софийски окръжен съд

П Р А В И Л А

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС  
ОТ СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД


Общи положения

          Чл. 1. (1) С тези правила се урежда реда за изпращане и връчване на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Софийски окръжен съд по реда на чл. 42 ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс.
          (2) По реда на тези правила и само ако адресатът изрично е заявил това могат да се изпращат и връчват съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес:
          1.  по всички граждански, търговски и фирмени дела;
          2.  на синдици и вещи лица.

       
Електронен адрес на Софийски окръжен съд

          Чл. 2. (1) Електронният пощенски адрес на Софийският окръжен съд е    sd_court@sofiadc.justice.bg.
          (2) Промяната на електронния адрес се обявява незабавно на интернет страницата на съда и  на информационните му табла.

       
Заявяване за изпращане и връчване

          Чл. 3. (1) Страната или нейния процесуален представител  заявява изрично, че желае получаването и връчването на призовки и съобщения да се осъществява по тези правила със заявление, съгласно приложение № 1 и посочва електронния си пощенски адрес. 
          (2) Заявлението се прилага към преписката или делото и се докладва на съдията-докладчик, който разпорежда да се изпратят за връчване съобщенията и призовките на посочения електронен адрес.
            (3) Синдиците и вещите лица подават заявление съгласно приложение № 2.

       
Информационна система на адресата

           Чл. 4. Информационната система на страната или нейния процесуален представител е:
          1. информационната система на посредника при електронно изявление, който по възлагане на страната приема, изпраща или съхранява електронни изявления; 
          2. информационната система на адресата, ако такъв посредник няма.  

 
 
Връчване на електронния адрес

          Чл. 5. (1) Съобщенията и призовките се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната или нейния процесуален представител информационна система.
          (2) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронен запис.


Електронен запис

          Чл. 6. (1) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител   съобщение до страната или нейния процесуален представител, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от информационна система на Софийски окръжен съд.
          (2) Истинността на изготвените  електронни записи се удостоверява от изпращащите съобщенията съдебни служители.
          (3) Копие от електронния запис се прилага към преписката или делото.


Неосъществено връчване

         Чл. 7. (1) Не се смятат за връчени съобщенията и призовките по реда на тези правила ако страната или нейният процесуален представите са посочили:
          1. неверен адрес.
          2. несъществуващ адрес.

 Невъзможно връчване

          Чл. 8. Когато поради техническа причина или поради характера или обема на съобщението или призовката е невъзможно изпращането им чрез електронна поща съдът уведомява страната или нейния процесуален представител, че призоваването няма да се извършва по реда на тези правила.

 Задължение за уведомяване

            Чл. 9. (1) Софийският окръжен съд незабавно уведомява всяка страна или нейния процесуален представител по всяко дело или преписка когато:
          1. промени електронния си адрес по чл. 2 и е започнал връчването на съобщения и призовки по реда на тези правила;
          2. връчването на съобщенията и призовките е невъзможно.

 Неприложимост на правилата

          Чл. 10. (1) Тези правила не се прилагат:
          1. за извършването на други процесуални действия от съда извън посочените в чл.1, ал.1;
          2. за извършването на всички процесуални действия от страните или техните пълномощници.
          (2) Всички процесуални действия на страните или техните пълномощници чрез електронната поща не се считат за приети и извършени. 

  Заключителна разпоредби

          § 1. Правилата са утвърдени със заповед № 312 от 30.09.2011 г. на председателя на Софийски окръжен съд и влизат в сила от  датата на обявяването им в интеренет-страницата на съда.

 

Заявление от Лице, Фирма или Юридическо лицае - изтегли

Заявление от Синдик или Вещо лице - изтеглиСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР