Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Годишни доклади и статистика    2017  
 Доклад на Софийски окръжен съд за 2017г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД през 2017 година.

Графика 1 - Постъпили дела пред годината

Графика 2 - Общо дела за разглеждане

Графика 3 - Общо свършени дела


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.1 - Отчет за работата на Софийски окръжен съд  за 2017 г.

1.2 - Отчет по гражданските и търговски дела І инст. на Софийски окръжен съд.

1.3 - Отчет по граждански дела ІІ инст. на Софийски окръжен съд.

1.4 - Отчет по наказателните дела  І инстанция  на  Софийски окръжен съд.

1.5 - Отчет по наказателните дела  ІІ инстанция  на  Софийски окръжен съд.

2.1 - Справка за дейността на съдиите по граждански дела в Софийски окръжен съд.

2.2 - Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани /граждански и търговски/ дела на съдиите от софийски окръжен съд  за 2017 г.

2.3 - Справка за дейността на съдиите по наказателни дела в Софийски окръжен съд.

2.4 - Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани /наказателни/ дела на съдиите от Софийски окръжен съд за 2017 г.

3. - Действителна натовареност за 2017 г.

3.1 - Справка за издадените разрешения на Софийски окръжен съд през 2017 г.


4 - Районни съдилища.

4.1 - Граждански дела по общия ред на Районните съдилища през 2017 г.
4.2 - Производства по чл.310ГПК.

4.3 - Админстративни по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ.
4.4 - Частни граждански дела.

4.5 - Дела по чл.410 и 417 б. в - з от ГПК
4.7 - Други граждански дела.

4.8 - Наказателни общ характер дела на Районните съдилища през 2017 г.
4.9 - Наказателни частен характер дела на Районните съдилища през 2017 г.

4.10 - Дела по чл.78а НК на Районните съдилища през 2017 г.
4.11 - Частни наказателни дела на Районните съдилища през 2017 г.

4.12 - Частни наказателни дела разпити на Районните съдилища през 2017 г.
4.13 - Административно наказателен характер дела.

4.14 - Натовареност по щат и действителна натовареност на Районните съдилища през 2017 г.
4.15 - Общо дела на районите съдилища през 2017 г.

4.16 - Справка за резултатите от работата на всеки районен съдия  през 2017 г. включително и приключени дела в други съдилища.

4.17 - Натовареност по щат и действителна натовареност на Районните съдилища през 2017 г.

4.18 - Резултат от работата на всеки районен съдия през 2017 г. включително и приключени дела в други съдилища.

5.1 - Сведения за осъдени лицата в районните съдилища по н.о.х.д.

5.2 - Сведения за осъдени лицата в районните съдилища по НЧХД.

5.3 - Осъдени лицата в районните съдилища по чл. 78 от НК.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР