Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Банкови сметки
Насрочени заседания
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Вещи лица
Правила за определяне
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2012
2013
2014
Образци на молби
Конкурси
Новини
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Декларации ЗПРКИ
Наръчници
Връзки
Електронна кутия
Предложения и оплаквания
Анкета
Резултати от допитването
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
 Новини  
 Новини / Обяви

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 
З   А   П   О   В   Е   Д
  

№ А-179
гр. София, 26.05.2014г.

 
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка с Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи (обн. ДВ, бр. 43 от 23.05.2014г.),

 
Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :
 
          1. Считано от 01.06.2014г. да се открие и поддържа регистър, съдържащ списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи при Софийски окръжен съд.
          2. Откривам процедура за предложения до председателя на Софийски окръжен съд, за включване на специалисти преводачи в горния списък.
Предложения могат да правят както субектите по чл. 10, ал. 1 от Наредбата, така и да изхождат лично от кандидатите, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата.
          3. В регистъра на съдебните преводачи при Софийски окръжен съд се включват физически лица - специалисти преводачи, които са утвърдени по предвидения в Наредбата ред. Регистърът се състои от списъци, в които съдебните преводачи са разделени на три групи. Първа група обхваща специалисти преводачи с балкански езици, Втора група обхваща специалисти преводачи с европейски езици и Трета група обхваща специалисти преводачи с други езици.
          4. За съдебен преводач може да бъде предложено лице – специалист, което отговаря на следните условия:
          4.1. да притежава сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
          4.2.  да не е осъждано за престъпление от общ характер;
          4.3. да не е поставено под запрещение;
          4.4. да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
          4.5. да е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин;
          4.6. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
          4.7. да е дало писмено съгласие за предложението.
          5. За включване в съответния списък кандидатът представя заявлението съгласно приложение № 1 на хартиен и електронен носител, към което се  прилагат следните документи:
          5.1. лична карта - копие;
          5.2. сертификат за ниво на съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
          5.3. свидетелство за съдимост;
          5.4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи, съгласно приложение № 2;
          5.5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка  или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;
          5.6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност, съгласно приложение №2;
          5.7. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;
          5.8. декларация, че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт, съгласно приложение № 2.
          6. СРОК за отправяне на предложения със заявления на кандидатите за съдебни преводачи при Софийски окръжен съд – до 30.09.2014 г. включително.
          7. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на съдебните преводачи се правят до края на месец септември на съответната календарна година.
          8. Възлагам на административния секретар да води и поддържа регистъра на съдебните преводачи при Софийски окръжен съд.
          9. Утвърждавам образец на приложение №1 и приложение №2, неразделна част от настоящата заповед.
          Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители при Софийски окръжен съд, за сведение и изпълнение.
          Заповедта да се оповести на електронната страница на съда и постави на таблото пред деловодствата на съда.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Филип Владимиров)
 
 
   
    

    
          
ВАЖНО !!!

                Подробни справки могат да се правят вече от портала на Софийски съдебен окръг, включващ Софийски окръжен съд, Районен съд Ботевград, Районен съд Елин Пелин, Районен съд Етрополе, Районен съд Ихтиман, Районен съд Костинброд, Районен съд Пирдоп, Районен съд Самоков, Районен съд Своге и Районен съд Сливница на адрес:
 
http://www.sso.justice.bg
 


 

 

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 300

гр. София, 15. 12. 2008 г.


 На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ  и годишното счетоводно приключване 


Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :


          1. От 19 януари 2009г., 17. 00 ч. да се преустанови събирането на държавни такси в брой.
          2. Внесените по т. 1 суми да се отчетат до 11. 00 ч. на 20. 12. 2008 г.
          3. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор, главния счетоводител и касиера.

Заповедта да се доведе до знанието на съдебните служители по т. 3 и на завеждащ службите.
 

 
П   Р   Е   Д   С   Е   Д   А   Т   Е   Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)

  

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 93

гр. София, 15. 05. 2009 г.


На основание  чл. 297, ал. 3 от ЗСВ


У  Т  В  Ъ  Р  Ж  Д  А  В  А  М :


       ПРАВИЛА за провеждане на стажа на стажант-юристите в Софийски окръжен съд.

       Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор и административния секретар.

       Препис от заповедта да се изпрати на председателите на всички районни съдилища за сведение и оповестяване и за уведомяване на нотариусите в сътветния съдебен район.
       Препис от заповедта да се изпрати на окръжния прокурор и на секретаря на Софийска адвокатска колегия.

       Заповедта, ведно с правилата да се публикува в сайта на съда, да се оповести по подходящ начин на местата за съобщения и изпрати на всички съдии по служебната електронна поща.
 

 
П   Р   Е   Д   С   Е   Д   А   Т   Е   Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)

Правила за стаж - изтегли

Приложение № 1 - изтегли

Приложение № 2 - изтегли

Приложение № 2 - ПРИМЕР - изтегли

Приложение № 3 - изтегли       

 

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 85

гр. София, 07. 05. 2009 г.


       На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ  и изпълнение на задължението по чл. 64 от ЗСВ (изм. ДВ, бр. 33 от 30. 04. 2009 г.) във вр. с чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД  за публикуване на актовете на Софийски окръжен съд в интернет- страницата и в допълнение на заповед № 265 от 29. 08. 2007 г.
   

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

       1. Считано от 08.05. 2009 г. да се въвеждат всички съдебни актове (включително и подлежащите на обжалване) и мотивите съгласно заповед № 265 от 29.08. 2007 г. и приложение № 1 и 2 към нея.
       2. Считано от 08.05. 2009 г. съответните деловодители да продължат въвеждането на съдебните актове в СУСД и да ги редактират по досегашния ред.
       3. В редактираните съдебни актове:
       3.1. наименованието на Софийски окръжен съд да се изписва изцяло, а на постановилите актовете съдии от същия съд – с двете им общоприети имена.
       3.4. по въззивните и касационни производства да се изписва пълното наименование на съответния районен съд, съдебен изпълнител или нотариус.
       4. Считано от 08. 05. 2009 г. да се редактират и публикуват всички съдебни актове (с мотивите) постановени по фирмените дела.
       5. Считано от 08. 05. 2009 г. да се въвеждат и публикуват  и мотивите по брачните дела. 
       6. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на системния администратор, по т. 1  - на всички съдии, а по т. 2-5 включително на съответните деловодители, завеждащ-службите и съдебния администратор.
       Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебните служители по т. 6 чрез електронната поща и да се публикува в сайта на съда със заповед № № 265 от 29.08. 2007 г. без приложенията към нея. 
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)

  


С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 265

гр. София, 30. 08. 2007 г.


        На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 ЗСВ  за изпълнение на задължението по чл. 64 от ЗСВ  за публикуване на актове на Софийски окръжен съд в интернет- страницата
  


Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :


        1. Считано от 01.09. 2007 г. всички съдии да въвеждат всички свои актове и мотивите към тях в собствена SHARE – директория съгласно приложение № 1 в следната поредност: обозначение на съдебния акт, номер на делото, година на образуването му.
        2. Считано от 01.09. 2007 г. съответните деловодители:
        2.1. след въвеждането в СУСД на постановените по т. 1 актове да извършат редакция на описаните в приложение № 2 съдебни актове;
        2.2. да въведат редактираните съдебни актове в обща SHARE – директория с поддиректории в срок до 30.11.2007 г.
        3. В редактираните съдебни актове:
        3.1. имената на физическите лица (страни, свидетели, вещи лица, пълномощници) и фирмите или наименованията на юридическите лица да се изписват с инициали, а адресите им само с първата буква на населеното място, съгласно приложение № 3;
        3.2. да се заличават ЕГН или БУЛСТАТ; 
        4.Съдебните актове по въззивни бракоразводни дела да се публикуват без мотивите.
        5. Съдебните актове по дела за осиновявания, произход и съдържащи класифицирана информация да не се публикуват.
        6.Интернет-страницата на съда да се приведе в съотвествие с изискванията за публикуване на съдебните актовет и да се създаде ограничен достъп на адвокати в базата данни на СУСД за движението на делата.
        7. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на системния администратор, по т. 1  - на всички съдии, а по т. 2-5 включително на съответните деловодители, завеждащ-службите и съдебния администратор.
        Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебните служители по т. 7.
 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :


( Владимир ИВАНЧЕВ)

  

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 

З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 86

гр. София, 07. 05. 2009 г.

        На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 42 и § 1, т. 29 от ПРЗ от  ЗДДФЛ в допълнение на т. 4.1. и т. 4.2.  от заповед № 348 от 28. 12. 2007 г. и т. 4.  от заповед №  9 от 21. 01. 2008 г. и заповед № 31 от 10. 02. 2009 г.


Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

        1. Считано от 15 май 2009 г. изплащането на възнагражденията на съдебни заседатели, служебни защитници и вещи лица да се извършва чрез преводи по посочените от тях банкови сметки, най-малко веднъж месечно, след съставяне и представяне на сметка и декларация, съгласно приложение № 1.
        2. В сметките по т. 1 (или приложения към тях) в графа предмет на дохода  да се посочват вида, номерата и годината на съответните дела.
        3. Плащанията да се извършват най-късно до 25-то число на съответния месец.
        4. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор, административния секретар, главния счетоводител и касиера.

        Заповедта да се доведе до знанието на съдебните служители по т. 4, да се публикува в сайта на съда и оповести по подходящ начин на местата за съобщения на съда в съдебната палата.
 

 
П   Р   Е   Д   С   Е   Д   А   Т   Е   Л :

( Владимир ИВАНЧЕВ)


 С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


З   А   П   О   В   Е   Д  

№ 31

гр. София, 10. 02. 2009 г.

 На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ във вр. чл. 42 и § 1, т. 29 от ПРЗ от  ЗДДФЛ в допълнение на т. 4.1. и т. 4.2.  от заповед № 348 от 28. 12. 2007 г. и т. 4.  от заповед №  9 от 21. 01. 2008 г. 


Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

       1. Изплащането на възнагражденията на съдебни заседатели, служебни защитници и вещи лица да се извършва по досегашния ред, по посочените банкови сметки, веднъж на два месеца, след представяне на декларация, съгласно  приложение № 1.
       2. Първото плащане да се извърши от 15 до 20 февруари, а следващите – от 15-то до 20-то число на месеците април, юни, август, октомври и декември.
       3. Декларациите ще се приемат в счетоводството от 15 до 20 число на съответния месец по т. 2.
       4. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на съдебния администратор, административния секретар, главния счетоводител и касиера.
Заповедта да се доведе до знанието съдебните служители по т. 4 и да се оповести в сайта на съда.
 

 
П   Р   Е   Д   С   Е   Д   А   Т   Е   Л :

( Владимир ИВАНЧЕВ)

 

 

 

 

   

София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР