Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Новини  
 Новини / Обяви
С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

       НОВ САЙТ НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД  HTTPS://SOFIA-OS.JUSTICE.BG/

 

                                                                                                        Съдебен администратор: (п)

                                                                                                                                                  (Н. Велчов)


С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

       ЕЛ. ПОРТАЛ НА СОФИЙСКИ СЪДЕБЕН ОКРЪГ ( SSO.JUSTICE.BG ) НЕ СЕ ЗАХРАНВА  С АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

 

                                                                                                        Съдебен администратор: (п)

                                                                                                                                                  (Н. Велчов)

 

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н  E


Пленумът на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт” и одобри регламент за провеждането му. Линк


                                                                                                        Съдебен администратор: (п)

                                                                                                                                                  (Н. Велчов)

 
С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

       Днес  06.07.2016г.  встъпиха в длъжност „младши съдия“ в Софийски окръжен съд - Невена Пламенова Великова и Катерина  Въткова Ненова.

 

                                                                                                        Съдебен администратор: (п)

                                                                                                                                                  (Н. Велчов)

  

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д

 

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

              

        Днес  29.03.2016г.  Софийски окръжен съд, в открито заседание  по ЧНД №261/2016г.  постанови  мярка за неотклонения „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ спрямо задържаният  ВЛАДИМИР ПЕЛОВ СТЕФАНОВ,  обвиняем по досъдебно производство №26/2016г. по описа на ОД на МВР – София и прокурорска преписка № 1532/2016г. по описа на Софийска ОП.

       Наложената мярка  подлежи на обжалване в тридневен срок  пред Софийски апелативен съд.

                              


                                                                                                         Съдебен администратор: (п)

                                                                                                                                                   (Н. Велчов)

 

 


 

С   О   Ф   И   Й   С   К   И      О   К   Р   Ъ   Ж   Е   Н     С   Ъ    Д


З   А   П   О   В   Е   Д

№ А-179

гр. София, 26.05.2014г.


 
На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, във връзка с Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи (обн. ДВ, бр. 43 от 23.05.2014г.),

 

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М :

 

          1. Считано от 01.06.2014г. да се открие и поддържа регистър, съдържащ списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи при Софийски окръжен съд.
          2. Откривам процедура за предложения до председателя на Софийски окръжен съд, за включване на специалисти преводачи в горния списък.
Предложения могат да правят както субектите по чл. 10, ал. 1 от Наредбата, така и да изхождат лично от кандидатите, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата.
          3. В регистъра на съдебните преводачи при Софийски окръжен съд се включват физически лица - специалисти преводачи, които са утвърдени по предвидения в Наредбата ред. Регистърът се състои от списъци, в които съдебните преводачи са разделени на три групи. Първа група обхваща специалисти преводачи с балкански езици, Втора група обхваща специалисти преводачи с европейски езици и Трета група обхваща специалисти преводачи с други езици.
          4. За съдебен преводач може да бъде предложено лице – специалист, което отговаря на следните условия:
          4.1. да притежава сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
          4.2.  да не е осъждано за престъпление от общ характер;
          4.3. да не е поставено под запрещение;
          4.4. да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
          4.5. да е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин;
          4.6. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
          4.7. да е дало писмено съгласие за предложението.

          5. За включване в съответния списък кандидатът представя заявлението съгласно приложение № 1 на хартиен и електронен носител, към което се  прилагат следните документи:
          5.1. лична карта - копие;
          5.2. сертификат за ниво на съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;
          5.3. свидетелство за съдимост;
          5.4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи, съгласно приложение № 2;
          5.5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка  или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;
          5.6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност, съгласно приложение №2;
          5.7. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;
          5.8. декларация, че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт, съгласно приложение № 2.
          6. СРОК за отправяне на предложения със заявления на кандидатите за съдебни преводачи при Софийски окръжен съд – до 30.09.2014 г. включително.
          7. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на съдебните преводачи се правят до края на месец септември на съответната календарна година.
          8. Възлагам на административния секретар да води и поддържа регистъра на съдебните преводачи при Софийски окръжен съд.
          9. Утвърждавам образец на приложение №1 и приложение №2, неразделна част от настоящата заповед.
          Заповедта да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители при Софийски окръжен съд, за сведение и изпълнение.
          Заповедта да се оповести на електронната страница на съда и постави на таблото пред деловодствата на съда.
 


                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Филип Владимиров)

 

Приложение 1 - изтегли

 

Приложение 2 - изтеглиСофия 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР