Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Организационна структура    Организационни звена, служби  
 Организационни звена и служби

1. Съдебен Администратор:
ст. 55 - Партер

2. Служител по сигурността на информацията:
ст. 55 - Партер

3. Административен секретар:
  ст. 55 - Партер

4. Съдебни помощници:
ст. 48 - Партер
 


5. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ:

5.1. "Финансова дейност, снабдяване и стопанисване на съдебното имущество, възложено на съда":

5.1.1. Гл. счетоводител:
ст. 65 - Сутерен

5.1.2. Касиер:
ст. 65 - Сутерен

5.1.3. Шофьор:

5.2. "Човешки ресурси";
ст. 55 - Партер

5.3. "Информационно обслужване, статистика и информационни технологии";

5.3.1. Системен администратор:
ст. 74А - Сутерен

5.3.2. Статистик:     
ст. 74Б - Сутерен

5.4. "Пресслужба и информация":
ст. 48  - Партер


6. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ:

6.1. "Регистратура":
ст. 74Б - Сутерен

6.2. "Регистратура за класифицирана информация":
ст. 67 - Сутерен

6.3. "Съдебно деловодство", в т. ч.:

6.3.1. "Деловодство на гражданско отделение";
   
ст. 74Б - Сутерен

6.3.2. "Деловодство на наказателно отделение";    
ст. 74Б - Сутерен

6.3.3. "Деловодство на търговско отделение";
ст. 74 - Сутерен

6.4. "Съдебни секретари" в т.ч.:

6.4.1. "Съдебни секретари в гражданско и търговско отделение";
ст. 74Б - Сутерен

6.4.2. "Съдебни секретари в наказателно отделение";    
ст. 74Б - Сутерен

6.5. "Архив", в т. ч. и "Служител по връчване на призовки и съдебни книжа";
ст. 74Б - Сутерен



София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР