Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 ОПАК  
 Оперативна програма "Административен капацитет"


"За прозрачно, ефективно, компетентно управление на Софийски окръжен съд (СОС)"

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ № С08-15-7-C от 24.11.2008 г.

Приоритет на ос –  I. Добро управление       
Подприоритет –  1.5. Прозрачна и ефективна съдебна система       
Бюджетна линия –  BG051PO002/08/1.5-01
Наименование на бенефициента –  Софийски окръжен съд       
Седалище на бенефициента –  гр. София 1040, ул. Витоша № 2       
Наименование на проекта –  За прозрачно, ефективно, компетентно управление на Софийски окръжен съд (СОС)       
Място на изпълнение –  Република България, Югоизточен район на планиране, Код NUTS: София - столица (BG211), Област София, Столична община       
Обща стойност на проекта –  817 510.80 лв.
Размер на предоставената финансова помощ –  817 510.80 лв.(100%)       
Период за изпълнение –  12 месеца
Партньор(и) –  Н/П

Цели на проекта:

Обща цел: Подобряване качеството на работата, публичността на дейността и ефективността на Софийския окръжен съд и прилежащите му районни съдилища. 

Специфични цели:

 1. Усъвършенстване на организацията и вътрешния контрол на работните процеси в Софийския окръжен съд и прилежащите му райони съдилища
 2. Изучаване и прилагане на добри практики за прозрачност и отчетност на дейността на съдилищата, прилагани в страните членки на ЕС.
 3. Въвеждане на нови технологични решения за изграждане на съвременни механизми за комуникация и ефективен информационен обмен.
 4. Подобряване на инструментариума и технологията на управление и координация между отделните звена на СОС и прилежащите му районни съдилища, както и между СОС и други съдебни  органи.
 5. Подобряване на административното и електронно  обслужване на граждани и служители в съдебната система и оптимизиране на дейността на администрацията.
 6. Усъвършенстване на знанията на магистрати и административните служители на СОС и прилежащите му районни съдилища за използване на централизираната информационна система на СОС.

      
Целева(и) група(и) 

 1. администрацията на Софийския окръжен съд и на прилежащите му съдилища,
 2. съдебни служители в обща администрация,
 3. съдебни служители в специализирана администрация,
 4. съдии в Софийския окръжен съд,
 5. съдии в прилежащите (районни) съдилища.      

Очаквани резултати:

 1. Подобрена организация на работата и вътрешен контрол в СОС и прилежащите му райони съдилища
 2. Подобрено качество на административното обслужване- разширен спектър на електронните услуги, предоставяни на гражданите, на други съдебни и държавни органи.
 3. Разширено и модернизирано  централизирано уеб-базирано портално приложение на СОС
 4. Разработени и въведени вътрешни правила и процедури за прилагане на единни стандарти за прозрачност , отчетност и контрол на дейността на двената на СОС и съдилищата в съдебния му район.
 5. Подобрена и осъвременена технология за управление, координация и информация между СОС и останалите 9 районни съдилища.
 6. Подобрени знания и компетенции на съдиите и администрацията за работа с информационната система.
 7. Улеснен и бърз обмен на информация между съдиите от СОС и районните съдилища между СОС и гражданите.

      
Основни дейности

 1. Изучаване и анализ на съществуващата практика за обмен на информация и комуникация в рамките на СОС и СОС и районите съдилища.
 2. Проучване на опита и на добри практики, прилагани в страните членки на ЕС за прозрачност и отчетност на дейността на съдилищата
 3. Разработване и внедряване на централизирано уеб-базирано портално приложение на СОС
 4. Разработване и въвеждане на правила и процедури за единни стандарти за прозрачност,отчетност и контрол, в СОС и съдилищата в съдебния му район.
 5. Провеждане на специализирани обучения на административните служители и съдиите в СОС и прилежащите му звена, за работа с информационната система.
 6. Организиране на национален семинар за подобряване на сътрудничеството и комуникацията между СОС и прилежащите му районни съдилища, както и между СОС и други съдебни и държавни структури.
 7. Визуализация, популяризиране на Проекта.
 8. Управление, мониторинг,отчитане и одит на Проекта.  


София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР