Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 ОПАК    Новини  
 Новини

Обявиха новите десет бенефициента, представители на съдебната власт, по ОПАК

22 са отворените процедури по ОПАК досега, одобрени за финансиране над 170 проекта. Сключени са договори на стойност близо 75 млн. лв. Изплатени са 16,5 млн. лв. – това са 63% от средствата за 2007 г. Министърът обяви и десетте нови бенефициенти по ОПАК, който са органи на съдебната власт.


Новите бенефициенти по ОПАК са Висшият съдебен съвет – с 2 проекта, Върховният административен съд, Прокуратурата на Република България – с 2 проекта, Националната следствена служба – с 2 проекта, Административния съд в столицата, Военно апелативни съд, Административният съд във Видин, Районния съд Хасково, Софийския окръжен съд и Агенцията по вписванията, обяви Василев. Той връчи почетните грамоти по новите проекти.

„През последните години полагаме много усилия да предоставим максимално улеснена информация на бенефициентите ни”, каза Николай Василев.

„За нас са много важни специалните мерки за прозрачност с цел да убедим българските граждани и ЕК, че по нашата оперативна програма има 100% прозрачност, като са взети максимум мерки за това”, посочи още той. До месец ще бъдат открити нови процедури по ОПАК, допълни Василев.
Публикувани са нови одобрени проекти на бенефициенти на ОП „Административен капацитет”

7 проекта на конкретни бенефициенти от съдебната система и 5 проекта на съдилища на обща стойност 12 669 049.88 лева бяха одобрени по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Процедурите за набиране на предложения стартираха през м.май, като договорите със спечелилите бенефициенти бяха подписани през м.ноември 2008 г.:

По процедура за директно предоставяне по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” – Национална следствена служба, Прокуратура на РБ (2 проекта), Висш съдебен съвет, Върховен административен съд;

По процедура за директно предоставяне по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3 „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии” – Национална следствена служба, Висш съдебен съвет;

По открита процедура за конкурентен подбор с определен срок за кандидатстване за съдилища по приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система” – Административен съд – Видин, Районен съд – Хасково, Софийски окръжен съд, Административен съд София – град, Военно-апелативен съд.2008/10/06: Мария Дивизиева: Досега бенефициентите по ОПАК са получили над 16,5 млн. лв.
2008/10/06: Мария Дивизиева: Досега бенефициентите по ОПАК са получили над 16,5 млн. лв.
Мария Дивизиева: Досега бенефициентите по ОПАК са получили над 16,5 млн. лв. 
06 октомври 2008 | 12:03 | Агенция "Фокус"
Зам.-министърът на държавната администрация Мария Дивизиева в интервю за Агенция „Фокус”.

Фокус: Г-жо Дивизиева, Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) отбеляза една година от одобрението си от Европейската комисия. Обявихте десет нови бенефициенти по програмата от съдебната власт. За какво по-точно са проектите?

Мария Дивизиева: Ние сме много щастливи, че екипът на ОПАК вече празнува своя първи юбилей. Наистина обявихме първите успешни проекти от съдебната система. Процедурите бяха за два различни вида бенефициенти. Едните са т. нар. конкретни бенефициенти – като Висшия съдебен съвет (ВСС), Прокуратурата на Република България, Следствието, Агенцията по вписванията, които със сигурност имат огромен принос за приключването на съдебната реформа в България. Другият тип бенефициенти бяха по състезателна процедура – това са отделните съдилища в България. Бях много приятно изненадана, че успяха да се класират проекти на Административния съд в София, на Административния съд във Видин, на Софийския окръжен съд, на Районния съд – Хасково, на Военно-апелативния съд.
Всички процедури за съдебната система бяха на обща стойност 25 млн. лв. От тях към момента ще сключим договори на стойност около 14 млн. лв. Всъщност по този начин не се постигна пълният таван на процедурите, но това е нормално. Подходихме по-амбициозно с идеята да дадем възможност за кандидатстване с повече проекти. Сега за повече от половината от тези средства могат да бъдат сключени договори и да започне тяхното усвояване.
Един от новите бенефициенти е ВСС. Проектът е насочен най-вече към автоматизация на управлението на делата, използването на електронния документ и електронния подпис, както и предоставянето на електронни услуги от съдебната система. Именно с този проект ще бъде преодоляна трудността за изпълнение на законовото изискване на сайтовете на всички съдилища да бъдат качвани решенията по отделни казуси. Така че към него ще има голям интерес от страна на всички органи от съдебната система, тъй като той ще улесни комуникацията между ВСС, съдилищата, прокуратурата и следствието.
Другите интересни проекти са в сферата на обученията и повишаване на капацитета на представители на Прокуратурата, на Националната следствена служба и на Върховния административен съд, включително споделяне на добри практики от други страни членки на ЕС.

Фокус: Бяха ли достатъчно активни органите на съдебната власт? Процедурата за тях беше обявена през месец май.

Мария Дивизиева: Според мен бяха много активни. Те се включиха пълноценно във всички информационни дни на Управляващия орган на ОПАК. Важно е да стартират проектите на конкретните бенефициенти - ВСС, ВАС, Прокуратурата, Агенцията по вписванията, защото дейностите в тях са хоризонтални и са насочени към цялата съдебна система. Най-логично е съдилищата да изчакат резултатите по тях и след това да кандидатстват със свои идеи. Радваме се, че все пак отделни съдилища успяха с проекти и в състезателната процедура.

Фокус: Колко проекта бяха подадени от съдебната система?

Мария Дивизиева: 22 бяха подадените проекти, като 13 от тях са одобрени за финансиране.

Фокус: Какво не достигаше на неодобрените, понеже не е достигнат таванът от 25 млн. лв.?

Мария Дивизиева: По принцип не е необходимо да бъде достигнат таванът. Ние чисто стратегически даваме възможност, ако получим добри проекти, да има достатъчно средства за финансиране по съответната процедура. Останалите не са финансирани, тъй като са отпаднали по различни причини - на етап административно съответствие, на етап допустимост или качество, тъй като стремежът на Управляващия орган и на оценителните комисии е да допуснем само качествени проекти. За мен е радващо, че все по-малко проекти отпадат на административно съответствие. По-голямата част от тях достигат до оценка на качеството. Разбира се, ние спазваме традицията да изпратим подробни писма на нашите бенефициенти защо са били отстранени техните предложения, така че при следваща процедура, те да могат да ги подобрят и да ги изпратят отново.

Фокус: Кажете ни – притеснявате ли се за оценката на съответствието по ОПАК, която вече е изпратена в Европейската комисия?

Мария Дивизиева: Нека да разкажа малко повече за самата процедура. За да даде Европейската комисия положителна оценка на съответствието, трябва да докажем, че стриктно изпълняваме европейското и българското законодателство; че сме създали много ясни правила за прозрачност и докладване на нередности. Чак когато Европейската комисия се убеди в това и даде такава положителна оценка на съответната оперативна програма и на фонда, чрез който тя се финансира, може да има т. нар. междинни плащания към страната. В момента към България са преведени авансови плащания, от които ние на свой ред изплащаме авансови, междинни и окончателни плащания към бенефициентите. Разбира се, скоро авансовите плащания ще свършат, защото се надявам всички оперативни програми да започнат да усвояват средства. Затова за страната е важно до края на годината да получим положителна оценка на съответствието. Новината от днешния ден е, че българският орган, който трябва да изпрати доклада за оценката за съответствието, а именно дирекцията в Министерството на финансите (МФ) „Одит на средствата на Европейския съюз”, е дал своето положително становище. Това стана на базата на одит от одиторите на МФ и от външна одиторска компания.

Фокус: Не е изключена възможността, ако възникнат някакви съмнения, да бъде изпратена мисия на самата Европейската комисия за установяване на някакви допуснати неточности?

Мария Дивизиева: Дори не е необходимо да има съмнения или да се установяват някакви нередности. Трябва да престанем да се плашим от Европейската комисия. Тя е в пълното си право да изпрати във всеки един момент проверки. Дори това се смята за нормална практика. Ние пък от своя страна започнахме масови проверки на място на проектите на бенефициентите от миналата година. Ще бъдем безкомпромисни, ако установим нередности. Вече констатирахме такива и те ще бъдат докладвани по съответния ред. Към момента не са фатални за изпълнението на проектите, но за нас е изключително важно да се упражнява строг контрол по цялостното изпълнение на оперативната програма и на проектите на нашите бенефициенти.

Фокус: Какъв е процентът на усвояване на средствата по ОПАК?

Мария Дивизиева: Към момента преведените реално средства от нас като УО към бенефициентите са над 16,5 млн. лв., което представлява някъде около 63% от средствата за 2007 г. по ОПАК. Амбицията ни всъщност е да отваряме процедури и да даваме възможност за кандидатстване с проекти. Искахме да създадем условия средствата за 2008 и 2009 г. да бъдат контрактувани, т.е. да бъдат сключени договори още сега, за да започне тяхното усвояване. Това беше един от съветите и на самата Европейската комисия и ние се амбицирахме да го постигнем. Сумата на средствата, за които са сключени договори и на усвоените средства могат да не съвпаднат и да се наложи те да се върнат в бюджета на програмата или по-лошо – на Европейската комисия. Ето защо искаме да имаме достатъчно време, ако не бъдат усвоени 100% средствата от нашите бенефициенти, отново да има възможност за обявяване на процедури и да бъдат сключени нови договори.

Фокус: Какви са заключенията, че към момента по ОПАК се усвояват средства и темпото е добро?

Мария Дивизиева: Да, изключително добро, защото вече сме усвоили над половината от средствата за 2007 г., за които срокът е до 2010 г. Освен това сме сключили договори за всички средства за 2008 и за част от 2009 г.
Фокус: Как се справя Вашият екип с напрежението да се управлява цяла оперативна програма?

Мария Дивизиева: Аз съм много благодарна на всички колеги за безсънните нощи и за желанието им да успеят. Истината е, че от 2005 г., откакто дирекция „Управление на проекти и програми” беше одобрена за УО на ОПАК, работим усилено. Важното е, че те са много компетентни и непрекъснато искат да се усъвършенстват. Дирекцията се състои от 28 души като численост, но към момента са 20. Не е лесно, защото първи започнахме процедури, нашите бенефициенти първи започнаха реално да харчат средства и тъй като бяхме пионери в тази област, трябваше да поемаме рискове за едно или за друго решение. Засега виждаме, че сме взели правилните решения.
Галина ДИМОВА


София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР