Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Начало    Компетентност на съда  
 Компетентност на съда

Съд, който разглежда първоинстанционни граждански и наказателни дела, предоставени му от закона. Като втора инстанция разглежда гражданските и наказателни дела, разгледани от районните съдилища от района, определен му от Висшия съдебен съвет. Упражнява контрол за законосъобразност над индивидуалните административни актове, издадени от административни органи. Второинстанционните дела се разглеждат от колегиален състав от трима съдии. Първоинстанционните наказателни дела разглежда в състав – съдия и съдебни заседатели. Останалите граждански дела се разглеждат еднолично от съдия.

Съдебният окръг обхваща районите на следните районни съдилища - Ботевград, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге и Сливница.

Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:


граждански дела

• На Софийски окръжен съд като първа инстанция са подсъдни исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за запрещение, както и исковете по граждански дела с цена над 50 000 лева. Гражданските дела подсъдни на районните съдилища като първа инстанция, се разглеждат от Окръжният съд като втора въззивна инстанция.
 

наказателни дела

• На Софийски окръжен съд са подсъдни като първа инстанция делата за престъпления против републиката, умишлени убийства, квалифицирани грабежи, държане и разпространение на наркотични вещества, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, престъпления против митническия режим, престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, престъпления по служба, подкуп, престъпления по транспорта с настъпил смъртен случай и др. За част от останалите наказателни дела първа инстанция е районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.


търговски и фирмени дела

Софийски окръжен съд е регистърен съд на юридическите лица с нестопанска цел, като разглежда и жалби срещу откази на Агенция по вписванията по ЗТР. Разглежда и дела по търговски спорове със цена на иска над 25 000 лева, дела по несъстоятелност, както и производства по жалби срещу действия на съдебните изпълнители.
 

административни дела

• Съгласно ПРЗ на АПК Окръжният съд разглежда образуваните до 01.03.2007г. административни дела.София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР