Бързи 
Връзки
Ok
Начало
История
Компетентност на съда
Съдебен район
Съд-модел
Районни съдилища и общини
Населени места
Съдът в съдебната палата
Контакти
Организационна структура
Графична схема
Съдии
Организационни звена, служби
Съдебни заседатели
Банкови сметки
Насрочени заседания
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Правила за публикуване
Обявления за публична продан
Държавни съдебни изпълнители
Частни съдебни изпълнители
Вещи лица
Списък вещи лица
Списък съдебни преводачи
Писмо на МП
Справки - несъстоятелност
Стажант-юристи
Призовки и съобщения
Правила за изпращане
Годишни доклади и статистика
2016
2017
2018
2019
Образци на молби
Конкурси
Наръчници
Прессъобщения
Бистрица
Ситняково
Новини
Декларации ЗПКОНПИ
Декларации ЗПРКИ
Връзки
Политика за сигурност
Районни съдилища - Общини
Ботевград
Елин Пелин
Етрополе
Ихтиман
Костинброд
Пирдоп
Самоков
Своге
Сливница
ОПАК
Новини
За проекта
Предложения, сигнали и анкети
 Съдът в съдебната палата  
 Използвани от СОС помещения в съдебната палата

Софийски окръжен съд ползва следните помещения в съдебната палата, намиращи се на партера и първи сутерен, както следва :

Председател:
кабинет 54 - Партер

Заместник председатели:
кабинети 53 и 52 - Партер

Съдии: 
кабинети 36, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 50 и 51, - Партер

Младши съдии: 
кабинет 82 - Партер


Съдебен администратор:

кабинет 55 - Партера

Административен секретар:
кабинет 55 - Партера

Служител по сигурността на информацията:
кабинет 55 - Партер

Съдебни помощници:
кабинет 48 - Партера

Главен счетоводител и Касиер:
стая 65 - Първи сутерен

Системен администратор:
стая 74А - Първи сутерен

Пресаташе:
кабинет 81 - Партер

Регистратура:
стая 74Б - Първи сутерен

Регистратура за класифицирана информация:
стая 67 - Първи сутерен

Регистратура:
стая 74Б - Първи сутерен

Деловодство на гражданско отделение:
стая 74Б - Първи сутерен

Деловодство на наказателно отделение:
стая 74Б - Първи сутерен

Деловодство на търговско отделение:
стая 74 - Първи сутерен

Деловодство на фирмено отделение:
стая 74 - Първи сутерен

Съдебни секретари в гражданско и търговско отделение:
стая 74Б - Първи сутерен

Съдебни секретари в наказателно отделение:
стая 74Б - Първи сутерен

Архив, в т. ч. и Служител по връчване на призовки и дъдебни книжа
стая 74Б - Първи сутерен

ЗАБЕЛЕЖКА!!!
До първи сутерен се стига най-лесно през входа на съдебната палата от към улица "Позитано".
До партер се стига най-лесно през входа на съдебната палата от към булевард "Витоша".София 1000, бул. Витоша 2; тел. (02) 986 23 68; факс (02) 981 57 42, e-mail: sd_court@sofiadc.justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР